Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Brzustowskiej

W okresie listopad 2008 r. – czerwiec 2009 r. Gmina Miasta Radomia zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Brzustowskiej w Radomiu”. Koszt całkowity zadania wyniósł 1.701.131,10 zł.

Realizacja zadania została dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl) w formie pożyczki w kwocie 1.315.000,00 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne Gminy Miasta Radomia.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej, na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do terenów byłych Zakładów Garbarskich przy ul. Ziętalów, w założeniu swym miała przyczynić się do poprawy stanu środowiska w północnej części miasta. Niewłaściwa, wieloletnia eksploatacja kolektora sanitarnego w ul. Brzustowskiej w Radomiu, do którego wprowadzano ścieki z byłych Zakładów Garbarskich, spowodowała jego zanieczyszczenie skutkujące ograniczeniem drożności i częstym blokowaniem przepływu. Powodowało to przedostawanie się ścieków do gleby oraz ich wylewanie się przez studzienki na tereny wzdłuż ul. Brzustowskiej. Nieszczelność kolektora na całej jego długości stanowiła zagrożenie dla zasobów wód wgłębnych, co powodowało stałe naruszenie wymagań ochrony środowiska.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej doprowadziła do jej uszczelnienia oraz zwiększenia jej przepustowości.

W wyniku zrealizowania przedmiotowej inwestycji dokonano wymiany istniejącego kanału o łącznej długości 1.753,50 mb na nowy kanał z rur polipropylenowych, odpornych na działanie agresywnych ścieków przemysłowych i garbarskich. Ponadto w ramach przebudowy dokonano przepięć 57 istniejących przyłączy kanalizacyjnych.