Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich

W okresie maj – październik 2009 r. Gmina Miasta Radomia zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu przy ul. Armii Ludowej 1”. Koszt całkowity zadania wyniósł 1.230.522,78 zł.

Realizacja zadania została dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl) w formie pożyczki w kwocie 800.000,00 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne Gminy Miasta Radomia.

Zakres zadania termomodernizacyjnego na obiekcie Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu obejmował:

  • docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 2 691,40 m2;
  • docieplenie stropodachów o łącznej powierzchni 2 459,40 m2;
  • wymianę stolarki okiennej o łącznej powierzchni 1 331,90 m2;
  • wymianę stolarki drzwiowej o łącznej powierzchni 48,40 m2.

Kompleksowa termomodernizacja szkoły zakładała znaczne obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynków, pobieraną z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w następstwie zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Poza znacznym obniżeniem strat cieplnych realizacja zadania przyczyniła się do poprawy estetyki budynków szkoły, powstrzymując jednocześnie proces degradacji wchodzących w jej skład budynków.