Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Radomia, polegające w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Formy pomocy oferowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.):

 1. świadczenia pieniężne
  • zasiłek stały
  • zasiłki okresowe
  • zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe
  • zasiłki i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie
  • zasiłek rodzinny
  • pomoc dla rodzin zastępczych
  • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki
  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
    
 2. świadczenia niepieniężne
  • praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
  • bilet kredytowany
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
  • sprawienie pogrzebu
  • poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne)
  • interwencja kryzysowa - działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji
  • udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych)
  • posiłek
  • niezbędne ubranie
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
  • mieszkania chronione
  • pobyt i usługi w domach pomocy społecznej
  • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniach chronionych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych
  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
    
 3. rehabilitacja zawodowa i społeczna
  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych
  • dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny
  • udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
  • zwrot kosztów wynagradzania osób niepełnosprawnych
  • zwrot kosztów dostosowania tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej

Kontakt:
ul. Limanowskiego 134
26-600 Radom
telefon centrali: 48 360 87 01
tel.: 48 360 84 88
fax: 48 360 87 06
http://www.mops.radom.pl
e-mail: sekretariat@mops.radom.pl