E-skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Miejski w Radomiu uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy wraz z Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: eurzad.radom.pl.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Radomiu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez stronę Elektronicznego Urzędu Podawczego- wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Mieszkańca mieszczącego się w pokoju nr 19 przy ul. Kilińskiego 30 w Radomiu na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1.44 Mb 3.5,
  • pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,
  • płyta CD-RW,
  z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Radomiu (akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe):

 1. Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:
  • txt, doc, rtf, odt, pdf – dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne,
  • xls – arkusze kalkulacyjne,
  • gif, tif (tiff), jpg (jpeg) – dokumenty graficzne,
  • zip, rar, arj – do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.
 2. Dokumenty elektroniczne muszą być:
  • podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
  • wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania,
  • odpowiadające zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw – udostępnionych na stronie internetowej: www.bip.radom.pl.

Uwagi:
Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego. W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.