Gminna Rada Sportu

Prezydent Miasta Radomia Zarządzeniem Nr 2885/2018 z dnia 8 marca 2018 r. ustalił następujący skład Gminnej Rady Sportu:

 

1) Stanisław Dobosz

2) Andrzej Falkiewicz

3) Marek Piotrowski

4) Tadeusz Kraska

5) Ireneusz Czajkowski

6) Marian Osiński

7) Robert Bartkiewicz

8) Maciej Daszkiewicz

9) Dariusz Żak

10) Janusz Stańczuk

11) Artur Piechowicz

12) Artur Błasiński

13) Mirosław Paluch

14) Grzegorz Janduła

15) Stanisław Nowak. 

 

Do kompetencji Rady należy opiniowanie:

a) strategii rozwoju Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

c) projektów uchwał dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,

d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Miasta Radomia, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczących terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

e) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

 

Członkowie Gminnej Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

 

Zarządzenie Nr 2885/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 marca 2018  r. w sprawie ustalenia składu Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie Nr 5244/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania