Gospodarka odpadami

Do podstawowych zasad gospodarki odpadami należy:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu i użytkowaniu produktów i po zakończeniu ich użytkowania;
  • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku;
  • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Głównym aktem prawnym regulującym problem odpadów jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
 

  Azbest
     
  Wykaz przewoźników – nieczystości ciekłe
     
  System gospodarki odpadami komunalnymi
     
 
Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

  •