Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

 
Ekoportal   Ekoportal Ministerstwa Środowiska
   
Opracowania i oceny stanu środowiska
 
  Opracowania i oceny stanu środowiska  
     
  Wyszukiwarka kart informacyjnych  Wyszukiwarka kart informacyjnych
 

 Karty typu A

 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 Karty typu B

 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne

 Karty typu C

 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 Karty typu D

 • Polityki, strategie, plany lub programy

 Karty typu E

 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
 • Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 Karty typu F

 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii

 Karty typu G

 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 Karty typu H

 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 Karty typu I

 • Inne dokumenty