Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP Nr 3, PSP Nr 24 wraz z LO Nr VII i PG Nr 3 w Radomiu

 

    „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP Nr 3, PSP Nr 24 wraz z LO Nr VII i PG Nr 3 w Radomiu.

         Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu grupowego, którego Liderem była Gmina Miasta Radomia, a Partnerami: Teatr Powszechny w Radomiu i Radomski Szpital Specjalistyczny. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: trzech placówek oświatowych Gminy Miasta Radomia, Teatru Powszechnego w Radomiu i Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Okres realizacji inwestycji: 2007-2013.

Zakres robót termomodernizacyjnych na poszczególnych zadaniach, realizowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, obejmował w szczególności:

  1. termomodernizację budynku:
    • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomiu, ul. Sobieskiego 12 (PSP Nr 3),
    • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 wraz z LO Nr VII w Radomiu,
      ul. Powstańców Śląskich 4 (PSP Nr 24 i LO Nr VII),
    • Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Radomiu, ul. Czarnoleskiej 10 (PG Nr 3)

- ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, płukanie instalacji c.o.

2. termomodernizację budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 - ocieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych nadbudówek, ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian poniżej terenu atrium segment D, termomodernizacja poniżej terenu – segment C i D, wymiana ścian przeszklonych i okien ścian przeszkolonych segmentów D i C, termomodernizacja wykuszy elewacji – segment C i D, instalacja baterii słonecznych, wymiana instalacji c.o., modernizacja instalacji wentylacyjnej, wymiana dotychczasowych źródeł światła na energooszczędne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – atrium segment D, wymiana okien bocznych oraz drzwi i witryn - segment C, wymiana drzwi i wyłazów nadbudówek.

3. przebudowę kotłowni wraz z 6 węzłami cieplnymi i siecią cieplną (c.o. i para) w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Tochtermana 1- modernizacja kotłowni parowo-wodnej, modernizacja sieci cieplnej c.o. i pary technologicznej zewnętrznej, modernizacja węzłów cieplnych wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia:  25 534 929 PLN, w tym koszty kwalifikowane: 23 109 657 PLN.

Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, w kwocie 7 123 431 PLN.

Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko.  Zastosowane rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska poprzez wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych instalacji, zmniejszenie zużycia surowców energetycznych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Strona informacyjna Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Strona informacyjna Teatru Powszechnego w Radomiu

GALERIA ZDJĘĆ: