Raporty z badań

Jak nas oceniają Polacy?

Z badań przeprowadzonych przez rybnicką firmę Biostat w lipcu 2012 roku wynika, że nie różnimy się zbytnio od innych miast w Polsce pod względem rozwoju. Rozwijamy się w podobnym tempie (88% respondentów). Polacy nie mają negatywnych skojarzeń w Radomiem i nie widzą nas, jak można nieraz wyczytać w mediach, jako biednych, nieudolnych czy bezrobotnych. W ich postrzeganiu, nie jesteśmy także miastem upadłym. Tak więc publiczne forowanie takich spostrzeżeń jest przekłamaniem. Żadne, miarodajne badania opinii publicznej tego nie potwierdzają, a wręcz zaprzeczają takim tezom.

Radom kojarzy się z dawnymi i współczesnymi markami: Łucznikiem, Radoskórem, RWT, ale również z Air Show, czy też z położeniem w pobliżu Warszawy (razem 89% badanych). Tylko troje badanych na 1200 wskazało, że kojarzymy się z bezrobociem. Przez 8,5% Polaków jesteśmy postrzegani jako ubodzy a przez 10% jako mający problemy społeczne. Natomiast dla 75% jesteśmy życzliwi, dla 65% pracowici i dla 54% przedsiębiorczy. Zmianę w ciągu ostatnich 5 lat swojego postrzegania Radomia na lepsze deklaruje 32% badanych
Polaków. Nieuprawnione jest więc twierdzenie, że mamy negatywny wizerunek w Polsce, chociaż – co podkreślamy wielokrotnie – do ideału jeszcze długa droga!

6,4% Polaków spotkało się z Logotypem Radomia i hasłem „Radom. Siła w precyzji”. Badani poproszeni zostali też o ocenę, czy promowany wizerunek Radomia odpowiada ich wyobrażeniu o mieście. W skali od 1 do 6 (1 – zupełnie nie pasuje, 6 – pasuje idealnie) respondenci ocenili poszczególne elementy budowy wizerunku na 3,8, co jest wynikiem zadowalającym biorąc pod uwagę, że nie prowadzono żadnych zewnętrznych działań promujących Markę Radom.

Opinia że Radom jest miastem, gdzie przemysł ma bogate tradycje zyskała ocenę 3,4, a wizją Radomia jest centrum techniki precyzyjnej. Promocja założeń wizerunkowych miasta na zewnątrz ma dopiero nastąpić w kolejnych latach. Dotychczasowe nasze działania zewnętrzne w pewien sposób zostały zauważone. Miasto pokazuje się w Internecie, na imprezach o międzynarodowej randze, bierze udział w targach, konferencjach, czy – jak chociażby ostatnio – zaistniało w ogólnopolskich mediach.

Jak postrzegamy samych siebie? 

Z badań wynika, że dużo gorzej niż pozostali mieszkańcy Polski, choć nie można powiedzieć, że mówimy o sobie czy o mieście tylko źle. Aż 70% radomian postrzega rozwój miasta na poziomie rozwoju innych miast lub też poziomie szybszym. Kojarzymy nasze miasto z Air Show (18,2%), bliskością Warszawy (15,5%), czy markami Łucznik, Radoskór, RWT (15%). Mamy też naturalnie skojarzenia negatywne, wynikające z problemów społecznych miasta. Największy odsetek 6% radomian wskazuje na bezrobocie. Inne wartości negatywne są dużo mniejsze: na biedę w mieście, na 968 badanych wskazało jedynie 3 respondentów i na miasto prowincjonalne również 3 osoby.

Sami siebie postrzegamy różnie. W podobnym procencie wskazujemy na cechy pozytywne jak i negatywne. Co mówimy? 74% radomian uważa, że jesteśmy pracowici, 72% że ubodzy, 71% że życzliwi, 68% jesteśmy miastem problemów społecznych.

Wizerunek radomian wśród nich samych jest więc zupełnie inny niż wśród Polaków. Zgadzamy się z Polakami co do tego, że jesteśmy życzliwi (75% Polaków i 74% radomian). Zupełnie inaczej postrzegamy siebie jako ludzi ubogich (tak twierdzi 8,5% Polaków i aż 72% radomian) i miasto jako społecznie problematyczne (10% Polaków i 68% radomian). Problem bezrobocia jest zauważalny w różnych kategoriach pytań. Nie jest to jednak dominująca opinia, na mocy której można byłoby twierdzić, że radomianie widzą nasze miasto jako bezrobotne czy biedne. Jednoznacznie można potwierdzić, że jest to zdaniem radomian największy problem, na rozwiązanie którego należy położyć mocy nacisk. Co do stereotypu radomianina jako malkontenta również widać różnicę. Jako takich widzi nas 4,4% Polaków i 47% radomian! Cieszy fakt, że pomimo braku optymizmu, aż 57% badanych mieszkańców Radomia postrzega – w ciągu ostatnich 5 lat – lepiej nasze miasto.

Co nas z wyróżnia na tle kraju? Okazuje się, że zdaniem radomian oferta edukacyjna (11,5%) i oferta kulturalna (11,2%). Na nasz wyróżnik w postaci bezrobocia wskazało 9% radomian (87 głosów na 968 oddanych).

Jak wygląda sprawa działań promocyjnych? 30% radomian spotkało się z działaniami promującymi miasto. Aż 53% radomian spotkało się z logotypem i hasłem „Radom. Siła w precyzji!”, co jest niewątpliwie jedną z zasług ubiegłorocznej kampanii i coraz bardziej spójnie prowadzonych projektów. Swoją wiedzę na temat założeń wizerunkowych Marki Radom, radomianie określili na 2,9 w skali 1-6. Jest to wynik zadowalający, biorąc pod uwagę zakres i rozmach dotychczasowych działań promocyjno-informacyjnych. Można zaryzykować tezę, że radomianie posiadają co najmniej średnią wiedzę na temat wizerunku miasta. Jest to wynik uśredniający, co oznacza, że są tacy, którzy nie znają tych założeń w ogóle oraz tacy, którzy znają je bardzo dobrze.

Z założeniami wizerunkowymi związanymi z miastem, które opierają się na edukacji technicznej radomianie utożsamiają się na poziomie 3,6 z tezą, że Radom to: miasto z bogatą tradycją przemysłową – 3,5; miasto ludzi przedsiębiorczych – 3,4; centrum techniki precyzyjnej 3,3.

Bardzo ważnym z punktu widzenia wdrażania wizerunku miasta Radomia jest pytanie odnoszące się do tego, które ze strategicznych założeń mają największe szanse na powodzenie. Zdaniem nas samych największe szanse na realizacje ma wizerunek Radomia kształcącego na kierunkach technicznych – 38,3%; Radom jako centrum techniki precyzyjnej – 35,7% oraz Radom jako miasto z bogatą tradycją przemysłową – 31,8%.

Przedsiębiorcy o Radomiu

Z punktu widzenia założeń strategicznych budowy marki Radomia opartej na realizacji celów gospodarczych, która są dominującym elementem procesu, bardzo istotne znaczenie ma odbiór działań miasta oraz realizacja założeń promocyjnych w oczach przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.

Marka Radomia ma jednoznacznie gospodarczy charakter i ma wspierać działania miasta ukierunkowane na rozwiazywanie największego miejskiego problemu, jakim jest bez wątpienia bezrobocie. Wdrażanie marki ma więc jasno określony cel i nie jest działaniem dla samego działania. Ma wspomóc rozwój gospodarczy i społeczny Radomia.

Jak odpowiadali na zadawane pytania przedsiębiorcy z Polski? Zdaniem przedsiębiorców, Radom „dobrym miastem do prowadzenia biznesu” określiło 41,4% badanych, a „przeciętnym” 51,7%. Z kolei 7% przedsiębiorców uważa, że „miastem słabym”. Ci, którzy uważają że słabym jako powód podają najczęściej kiepską infrastrukturę drogową, kolejową i lotniczą.

Duży procent przedsiębiorców, bo 31%, spotkało się dotychczas z działaniami promującymi Radom jako dobrym miejscem dla potencjalnych inwestycji. Ocena tych działań wypadła bardzo dobrze, bo na 5,0 w skali 1-6.

Zdaniem badanych największym naszym potencjałem jest bliskość Warszawy – 4,9; położenie komunikacyjne – 4,5; kwalifikacje do pracy w przemyśle 3,9.

Nasz potencjał gospodarczy, kulturalny, turystyczny i edukacyjny przedsiębiorcy z Polski zestawili na poziomie takich miast jak Kielce, Lublin, Częstochowa, Rzeszów, Bydgoszcz.

Czy ich zdaniem założenia wizerunkowe przyjęte w strategii Marki Radomia mają szansę na realizację? Odpowiedź jest zdecydowana: aż 76% daje szansę na realizację budowy wizerunku Radomia jako centrum techniki precyzyjnej; 69% jako miasta kształcącego na kierunkach technicznych i 52% jako miasta o ugruntowanej pozycji gospodarczej.

Inaczej na zadane pytanie odpowiadali przedsiębiorcy z Radomia. Atrakcyjność Radomia jako miejsca do prowadzenia biznesu 4,2% badanych uznało na poziomie dobrym, 42% przeciętnym i 54% jako słabe miejsce. Przedsiębiorcy uznający nasze miasto jako nieatrakcyjne do prowadzenia biznesu podawali najczęściej za powód niedostateczną infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą oraz ceny nieruchomości.

W czym, według radomskich przedsiębiorców, tkwi potencjał rozwojowy naszego miasta? Okazuje się, że największym potencjałem jest bliskość Warszawy i położenie komunikacyjne.

Większość przedsiębiorców deklaruje, że posiada wiedze na temat założeń wizerunkowych Marki Radomia.12% określa ją jako dużą lub bardzo dużą. 42% badanych lokalnych przedsiębiorców nie posiada jednak żadnej wiedzy na temat Marki miasta, co dowodzi, że prace nad komunikacją z tą grupą badanych muszą zostać wzmocnione. Jednak przedsiębiorcy radomscy zapytani o to, na czym ich zdaniem budowany będzie wizerunek Radomia, odpowiadali, że na przemyśle precyzyjnym – 50%, promocji zabytków – 33% i na tradycjach gospodarczo-historycznych – również 33%.

Jakie elementy budowanego wizerunku Radomia mają szansę realizacji? 79% badanych odpowiedziało, że „Radom jest miastem z bogatą tradycją przemysłową”; 41% wskazało „miasto kształcące na kierunkach technicznych” a 41% na „centrum techniki precyzyjnej”.
 Jednocześnie 70% przedsiębiorców radomskich uznaje, że przyjęty kierunek budowania wizerunku miasta o aspekty gospodarcze jest dobrym kierunkiem mogącym mieć wpływ na rozwój Radomia.

Z hasłem „Radom. Siła w precyzji!” identyfikuje się na różnych poziomach aż 62% badanych przedsiębiorców, ale aż 38% nie identyfikuje się w ogóle.

Badania pokazują, że dwuletnie prace nad budowaniem wizerunku Radomia w oparciu o cele gospodarcze to wybór dobry, a działania – chociaż nieporównywalne względem innych samorządów – przynoszą pierwsze efekty. Co ważne, otwartość mieszkańców Radomia, ale i Polaków, dla założeń Strategii Marki Radom, jest ogromna, nawet jeśli gdzieś pojawiają się niedoinformowanie i wątpliwości.

Raport z badań wizerunkowych przeprowadzonych w lipcu 2012 r. przez firmę Biostat: