System gospodarki odpadami komunalnymi

 

W ramach systemu gospodarki opadami komunalnymi Gmina Miasta Radomia zapewnia właścicielom nieruchomości zamieszkałych pozbywanie się odpadów komunalnych poprzez:

1.odbiór z terenu nieruchomości następujących frakcji odpadów:

  • papier 
  • szkło    
  • metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
  • bioodpady   
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • popiół i żużel z palenisk domowych
  • niesegregowane (zmieszane)

2. przyjmowanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

3. przyjmowanie przeterminowanych leków w wyznaczonych aptekach na terenie miasta

4. odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w mobilnych punktach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Jak prawidłowo segregowaćOpłatyPodział miasta na sektory - charakterystyka sektorówDeklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiWykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOKMiejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowaniaZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - elektroodpadyKomunikaty, wyjaśnienia, najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarki odpadamiEdukacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymiPrawoAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiPoziomy recyklingusegregacja odpadów w przestrzeni publicznej - program pilotażowySegregacja na facebooku
O segregacji w interncieAplikacja Evenio