Projekty dofinansowane w latach 2007-2013

 

GMINA MIASTA RADOMIA W LATACH 2007-2014 PODPISAŁA 112 UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW Z NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMÓW:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 3 umowy
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 11 umów
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 33 umowy
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – 22 umowy
  • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 3 umowy
  • Program Uczenie się przez całe życie - 37 umów
  • Program Pomoc Techniczna - 1 umowa
  • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 1 umowa
  • System Zielonych Inwestycji - 1 umowa

 

Ponadto, Gmina jako partner uczestniczy w realizacji projektów unijnych:  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ PROJEKTÓW UNIJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA:

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG):

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ):

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPOWM):

 

 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR):

 

Program Uczenie się przez całe życie:

 

Program Pomoc Techniczna

 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

System Zielonych Inwestycji

 

Stan na dzień 25.04.2014

 

 

Opracował:

Wydział Funduszy Unijnych i Strategii

Urząd Miejski w Radomiu

ul. J.Kilińskiego 30

26-600 Radom

pok. 309

tel. (48) 36 20 631

fax (048) 36 20 615

e-mail: projekty@umradom.pl