Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399) wprowadziła z dniem 1 lipca 2013r. nowe zasady gospodarowania  system gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6m tej ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

Dopuszcza się złożenie deklaracji:

  1. W formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok. 3 (wejście od ul. Żeromskiego) lub za pośrednictwem poczty;
  2. W formie elektronicznej:

a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego formularzu zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie  http://www.bip.radom.pl/                w zakładce elektroniczna skrzynka podawcza;

b) opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z e – PUAP; Druk formularza deklaracji.   

Deklarację składa właściciel nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

W przypadku, budynków wielorodzinnych deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań, lecz obowiązek ten spoczywa na zarządzie spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub zarządcy budynku.

Jeśli właściciel nie złoży deklaracji w terminie, prezydent miasta określi wysokość opłaty za śmieci w drodze decyzji wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r.  (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) Ordynacja podatkowa.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi  należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian.

Deklaracje przyjmuje i informacji udziela Referat Wymiaru Opłaty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, pokój nr 3 (wejście od ul. Żeromskiego), telefon 48 36 20 od 141 do 145.

Godziny przyjmowania deklaracji:  od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30