Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6h Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu zgodnie z art. 6m składają do Prezydenta Miasta Radomia deklarację, w której określają opłatę zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Radomiu metodą i stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Deklarację można składać:

  1. W formie papierowej osobiście w siedzibie Referatu Wymiaru Opłaty Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu w pok. 3 (wejście od ul. Żeromskiego)
  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego i kierować na adres Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
  3. W formie elektronicznej:

a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego formularzu zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie http://www.bip.radom.pl/ w zakładce elektroniczna skrzynka podawcza;

b) opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z e – PUAP; Druk formularza deklaracji. 

Deklarację składają właściciele nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród w/w wymienionych podmiotów obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklarację lub mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji. W takim przypadku umowę należy dołączyć do deklaracji.

W przypadku, budynków wielorodzinnych deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań, lecz obowiązek ten spoczywa na zarządzie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jeśli właściciel nie złoży deklaracji w terminie, prezydent miasta określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r.  Ordynacja podatkowa.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi  należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian.

Deklaracje przyjmuje i informacji udziela Referat Wymiaru Opłaty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, pokój nr 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53), telefon 48 36 20 od 141 do 145.

Godziny przyjmowania deklaracji:  od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

Kliknij i pobierz druk deklaracji

·         Druk deklaracji