Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki w Radomiu

  
 

 

dla rozwoju Mazowsza

 

„KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH PARKÓW MIEJSKICH:
STARY OGRÓD, LEŚNICZÓWKA I IM. T. KOŚCIUSZKI W RADOMIU”

 

W ramach projektu zrealizowane zostały kompleksowe prace rewitalizacyjne dotyczące trzech zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki w Radomiu.

Roboty rewitalizacyjne obejmowały w szczególności:

w parku STARY OGRÓD (teren o powierzchni 7,3 ha):

 • przebudowę układu alejek parkowych, odtwarzając układ historyczny najstarszego parku w Radomiu,
 • przeprowadzenie kompleksowych robót związanych z gospodarką zielenią - nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin,
 • wymianę małej architektury,
 • wybudowanie dwóch placów zabaw oraz placu rekreacyjnego w wyposażeniem,
 • wybudowanie budynku szaletów miejskich,
 • wymianę instalacji oświetlenia parku przy zastosowaniu opraw LED,
 • budowę instalacji nawadniania terenów zielonych

w parku LEŚNICZÓWKA (teren o powierzchni 7,5 ha):

 • przebudowę nawierzchni istniejących ciągów pieszych, budowę nowych ciągów pieszych i scieżek rowerowych,
 • przeprowadzenie kompleksowych robót związanych z gospodarką zielenią - nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, 
 • wymianę instalacji oświetlenia parku przy zastosowaniu opraw LED 
 • budowę nowych szaletów miejskich,
 • budowę górki saneczkowej,
 • wymianę elementów wyposażenia parku i małej architektury, w tym m.in. tablice ścieżki dydaktycznej, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, słupki ograniczające wjazdy, karmniki, balustrady mostków, 
 • budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych z wyposażeniem (trzy tematyczne place zabaw dla dzieci, siłownia terenowa, skate park), ogrodzenie placów zabaw,
 • przebudowę schodów terenowych z poręczą oraz usunięcie fragmentów kamiennych murków oporowych od ul. 25-go Czerwca,

w parku im. T. KOŚCIUSZKI (teren o powierzchni 7,7 ha):

 • budowę nowych nawierzchni alei parkowych, ścieżek i placów,
 • przeprowadzenie kompleksowych robót związanych z gospodarką zielenią - nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin,  ,
 • urządzenie nowego placu zabaw, wyposażenie w sprzęt zabawowy,
 • urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego – wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń, stół do ping-ponga,
 • budowę szaletu częściowo ukrytego w górce saneczkowej,
 • wymianę instalacji oświetlenia parku, instalację oświetlenia dekoracyjnego, ekspozycji drzew zabytkowych,
 • wymianę elementów małej architektury i wyposażenia parku (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, kwietniki, karmnik),
 • budowę instalacji nawadniania parku,
 • odnowienie istniejącego muru i odtworzenie trzech przęseł ogrodzenia zabytkowego.

Głównym celem projektu jest odnowa zdegradowanych obszarów Radomia poprzez rewitalizację parków miejskich, przyczyniająca się do wzrostu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do poprawy dostępności korzystania z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę nowych nawierzchni oraz przebudowę oświetlenia parkowego, uporządkowania terenów zielonych oraz poprawy estetyki miasta.

Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 5.2 „Rewitalizacja miast” V priorytetu ”Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Okres realizacji inwestycji: 26.11.2008 - 14.11.2014.

 

Beneficjent:   GMINA MIASTA RADOMIA

Całkowita wartość projektu:         19 681 683,50 PLN

Kwota dofinansowania:                16 367 366,74 PLN

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Informacja na temat projektu na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu: www.zuk.radom.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013