Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru funkcjonalnego

 

                                                                                

                

„Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego    

 

PROGRAM: Program Pomoc Techniczna

 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 591 120,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 329 520,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2013-2015

 

OPIS PROJEKTU 

Cel główny projektu: System Zintegrowanego Zarządzania przestrzennego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF) poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Grupę docelową projektu stanowią powiat ziemski radomski, gminy i/lub miasta: Pionki Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew, Przytyk, Wolanów, Kowala, Wierzbica, Iłża, Skaryszew, Gózd, Jedlnia - Letnisko oraz miasto na prawach powiatu Radom.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Moduł transportowy strategii: "Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego". Celem działania jest przygotowanie strategicznych założeń programu rozwoju zrównoważonego transportu w ROF oraz koordynacja projektowania zorientowanego na obsługę transportem zbiorowym,

2. Moduł rewitalizacyjny strategii: "Przeciwdziałanie problemom rozwojowym i społecznym ROF poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych". Działanie ma na celu pełną ocenę problemów rozwojowych JST ROF i opracowanie spójnego systemu inwestycyjnego promującego regenerację terenów zabudowanych oraz zwiększenie elastyczności rynku pracy.

3. Moduł środowiskowy strategii: "Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego" W tym zadaniu zostaną przeprowadzone czynności mające na celu usystematyzowanie zarządzania zasobami przyrodniczymi ROF, ich odnowę i wykorzystanie jako atutu obszaru.

4.System trwałego wdrażania Strategii rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem działania jest opracowanie Strategii rozwoju ROF oraz tworzenie zdolności instytucjonalnej członków grupy docelowej do wspólnego wdrożenia opracowanych dokumentów.