Szablony

  1. Niniejsze wytyczne skierowane są zarówno do jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, jak i – o ile nie zaznaczono inaczej - jednostek jemu podległych;
  2. Niezastosowanie się do powyższych zapisów, a także podjęcie realizacji działań rozbieżnych z niniejszymi wytycznymi bez uzyskania opinii Wieloosobowego Stanowiska ds. Marki Radom, spowoduje przedstawienie Prezydentowi Miasta Radomia wniosku o wstrzymanie realizacji tego i kolejnych zaplanowanych działań o charakterze wizerunkowym, oraz wnioskiem Dyrektora Kancelarii Prezydenta do Prezydenta Miasta Radomia o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec kierującego daną jednostką i osoby odpowiedzialnej za realizację danego działania;
  3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od niniejszych wytycznych, po uprzedniej konsultacji z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Marki Radom, bądź bezpośrednio z Dyrektorem Kancelarii Prezydenta;
  4. Wszystkie nieudostępnione makiety, w tym w szczególności druki akcydensowe, szablony prezentacji, informacji o prowadzonych bądź zakończonych inwestycjach i inne, będą przesyłane indywidualnie po zgłoszeniu zapotrzebowania do Wieloosobowego Stanowiska ds. Marki Radom; Zgłoszenie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: marka@umradom.pl;
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów nie pozwalających na prawidłową realizację wytycznych, oraz w przypadku, kiedy w poniższym dokumencie nie ma mowy o interesującym Państwa szablonie dokumentu, uprasza się o kontakt z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Marki Radom, Urząd Miejski w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 pok. 103, e-mail: marka@umradom.pl, tel. 48 36 20 228;
  6. Poniższe postanowienia i wytyczne powstały na mocy: