Dodatek energetyczny

 1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz 1059 ze zm.).

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

 •  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2013 r. poz. 966);
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
 1. Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d. ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz 1059 ze zm.).

Wysokość limitu o którym mowa wynosi:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającegosię z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016r. (M.P. poz. 411) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

 1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,29 zł/miesiąc;
 2. dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/miesiąc;
 3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc.
 1. Dodatek energetyczny przyznaje:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

 1. Wydawanie i składanie wniosków:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój 176, I piętro, wejście od ul. Niedziałkowskiego