Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radomiu

                           

 

  

                   

 

„BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W RADOMIU”

  

W ramach projektu zrealizowane zostaną 34 zadania inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Miasta Radomia. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 21,1 km, natomiast sieci wodociągowej 3,8 km.

W wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 3.010 nowych użytkowników, w tym 2.849 osób i 161 RLM na skutek podłączenia obiektów innych niż gospodarstwa domowe, do sieci wodociągowej natomiast 822 osoby.

Celem ogólnym projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Radom i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Celem projektu jest ponadto poprawa standardu życia mieszkańców poprzez rozbudowę i modernizację systemu wodno-ściekowego w mieście oraz poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę czystości zbiorników wodnych używanych do celów rekreacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowę o dofinansowanie projektu, w dniu 25 kwietnia 2014 r. podpisali Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie oraz Igor Marszałkiewicz – Wiceprezydent Miasta Radomia.

 

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia

Okres realizacji projektu:   2007-2014

 

Całkowity koszt realizacji projektu:  10.773.942,48 PLN

Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności:  4.492.755,33 PLN

 

 

 

www.pois.gov.pl (link do głównego serwisu PO IiŚ)