Aktualności

Komunikat dotyczący projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"
20 sierpnia 2019

Komunikat dotyczący projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"

Zwolniło się kilka przyłączy do Internetu w ramach realizowanego przez miasto projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Obecnie trwa nabór uzupełniający do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Zakwalifikowanie się do uczestnictwa w tym elemencie projektu oznacza możliwość bezpłatnego korzystania z przyłącza do Internetu, bez otrzymania sprzętu komputerowego. Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego. Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu muszą pozyskać we własnym zakresie.

Projekt skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz korzystających z pomocy społecznej (w tym ze stypendiów socjalnych).

Dodatkowo o udział mogą ubiegać się rodziny z dziećmi i młodzieżą uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, w których przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę nie przekracza kwoty 1598 zł netto.

Zainteresowane powinny być także osoby z grupy tzw. 50+, o dochodach nie przekraczających najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. w Urzędzie Miejskim w Radomiu (wejście od strony ul. Żeromskiego), w:

Wydziale Teleinformatycznym - sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatycznym – Biuro Projektu, pok. 73B;

Formularze wniosków zgłoszeniowych są wydawane w tych samych pokojach urzędu.

Wniosek można pobrać również ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu:

http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/45876,Nr-5242019-w-sprawie-okreslenia-zasad-oceny-wnioskow-o-uczestnictwo-w-Projekcie-.html

O zakwalifikowaniu decyduje spełnienie warunków projektowych oraz kolejność złożenia wniosku.

Rekrutacja uzupełniająca ma na celu utrzymanie rezultatów projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Ostatnio dodane
Radom dla UkrainyFundusze EuropwjskieDostępny UrządRadomski Informator KulturalnyJakość powietrza Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomBezpłatne usługi
Przegląd mediów
Radio Plus Radom | 2023-03-10