Aktualności

Sesja Rady Miejskiej
27 sierpnia 2018

Dziś odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Urząd Miejski zadbał o transmitowanie sesji za pośrednictwem oficjalnej strony miasta. Aby oglądać sesję i przysłuchiwać się dyskusji nad poszczególnymi tematami, należy skorzystać z linku: http://www.radom.pl/page/1910,sesja-rady-miejskiej-na-zywo.html

Porządek sesji:

1. Przyjęcie protokołów z LXXVI., LXXVII. i LXXVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy.

5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.

6. Informacja Prezydenta Miasta Radomia z realizacji „Radomskiego Programu Drogowego…” , „Przebudowy drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu…” oraz budowy „Trasy N-S…”.

7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2040

2) zatwierdzenia projektu „Przedszkolaczki – Radomiaczki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja

przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu,

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”,

4) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Brzustówka – Północ”, „Jeżowa Wola – Wschód”, „Wólka Klwatecka,

6) wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy mjr. Jana Piwnika – „Ponurego” 3,

7) zmian w podziale Gminy Miasta Radomia na stałe obwody głosowania,

8) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

9) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia,

10) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11) określenia terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,

12) wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu „Karta Rodziny z Osobą Niepełnosprawną”,

13) przystąpienia Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu – do programu PFRON pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”,

14) zmiany podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.,

15) zatwierdzenia programu naprawczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu na lata 2018-2020,

9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

11. Sprawy różne i wolne wnioski:

1) dyskusja w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016r. dotyczącej stypendiów sportowych,

2) stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie obniżenia cen i stawek opłat za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Ostatnie dokumenty podpisane. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” może rozpoczynać inwestycję na lotnisku na Sadkowie.
więcej »
Obchody stulecia odzyskania niepodległościCzerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury