Aktualności

E-usługi już działają
18 czerwca 2018

Wiele urzędowych spraw można już załatwić nie wychodząc z domu. Urząd Miejski, w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”, uruchomił portal internetowy ibom.radom.pl.  Umożliwia on interesantom Urzędu Miejskiego korzystanie z wybranych usług drogą elektroniczną. Za jego pośrednictwem można też zapisywać się na zajęcia prowadzone przez cztery placówki kultury.

Uruchomione e-usługi publiczne dotyczą często załatwianych, typowych spraw, a główną korzyścią dla mieszkańca jest możliwość ich załatwienia bez konieczności wizyty w urzędzie. Jednym z elementów portalu jest system kolejkowy umożliwiający mieszkańcom umawianie wizyt np. w Wydziale Komunikacji czy w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Internetowe biuro obsługi mieszkańca ibom.radom.pl powstało w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln złotych, które pokryło 80 procent kosztów. W ramach projektu sfinansowano zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, wdrożenie dedykowanego oprogramowania oraz zakup niezbędnego sprzętu w instytucjach kultury. Projekt umożliwił integrację systemów informatycznych oraz wykorzystanie do świadczenia e-usług publicznych: platformy krajowej (ePUAP) oraz platformy regionalnej (Wrota Mazowsza). Uruchomienie portalu e-usług integruje systemy informatyczne działające w Urzędzie Miejskim oraz podnosi bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Ze względu na złożoność projektu wynikającą głównie z integracji kilku systemów teleinformatycznych, na początkowym etapie funkcjonowania platformy ibom.radom.pl sukcesywnie będą uruchamiane kolejne usługi. W przypadku stwierdzenia ewentualnych problemów w ich działaniu lub propozycji zmian, Urząd Miejski prosi o przekazywanie informacji obsłudze platformy. To umożliwi wprowadzenie ewentualnych poprawek i uzupełnień, które w możliwie najpełniejszy sposób dostosują system do oczekiwań użytkowników.

Lista spraw, które mieszkaniec Radomia załatwi przez Internet z pośrednictwem platformy ibom.radom.pl:

·         Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

·         Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

·         Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

·         Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)

·         Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

·         Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)

·         Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

·         Oświadczenie do wniosku o ulgę

·         Informacja o zmianie danych identyfikujących w podatkach i opłatach lokalnych

·         Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

·         Wniosek o wykreślenie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb z rejestru

·         Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

·         Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia

·         Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia

·         Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu / o stanie zaległości podatkowych

·         Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych (wg uchwały 170/2015)

·         Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia de minimis (wg uchwały  751/2014)

·         Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia stanowiącego pomoc de minimis (752/2014)

·         Wniosek o wydanie zaświadczenia (podatnik podatków lokalnych)

·         Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

·         Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

E-usługi dla miejskich placówek kultury

·         Zapisy na zajęcia prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” (MOK), w tym „Kuźnia artystyczna”

·         Zapisy na zajęcia prowadzone przez Dom Kultury „Idalin” (DKI)

·         Zapisy na zajęcia prowadzone przez Dom Kultury „Borki” (DKB)

·         Zapisy na zajęcia prowadzone przez „Łaźnię” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria (KST), w tym „American Corner”.

Ponadto istnieje możliwość regulowania zobowiązań podatkowych wobec Gminy i opłat za zajęcia w domach kultury. Można też rezerwować wizyty w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego, np. Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Obywatelskich.

Warunkiem korzystania z platformy jest zalogowanie się do portalu poprzez profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Ostatnio dodane