Aktualności

Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia: nabór uzupełniający
2 listopada 2018

Zwolniło się kilkanaście przyłączy do Internetu w ramach realizowanego przez miasto projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Od 5 do 16 listopada trwać będzie nabór uzupełniający do grupy "Otrzymanie przyłącza do Internetu".

Zakwalifikowanie się do uczestnictwa w tym elemencie projektu oznacza możliwość bezpłatnego korzystania z przyłącza do Internetu, bez otrzymania sprzętu komputerowego. Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego. Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu pozyskują we własnym zakresie.

Projekt skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz korzystających z pomocy społecznej. Preferowane będą rodziny, w których znajdują się dzieci w wieku szkolnym z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w terminie od 5 do 16 listopada 2018r.  Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w:

Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;

Wydziale Teleinformatycznym - sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatycznym – Biuro Projektu, pok. 73B;

Wniosek można pobrać również ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu - pobierz).

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Ostatnio dodane