Aktualności

Sesja Rady Miejskiej
24 czerwca 2019

Na kolejnej sesji będą dziś obradować radni Rady Miejskiej. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9.

Urząd Miejski zadbał o transmitowanie sesji za pośrednictwem oficjalnej strony miasta. Aby oglądać sesję i przysłuchiwać się dyskusji nad poszczególnymi tematami, należy skorzystać z linku: http://www.radom.pl/page/1910,sesja-rady-miejskiej-na-zywo.html

lub

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/sesje/nagrania-obrad

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z XVIII. i XIX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Radomia i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:
1) przedstawienie raportu przez Prezydenta Miasta Radomia,
2) debata nad raportem,
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018r.:
1) wystąpienie Prezydenta Miasta,
2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
3) przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
4) wystąpienia klubowe,
5) dyskusja,
6) rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2018r. i w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radomia za 2018r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040,
2) zmiany uchwały nr 516/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II”,
3) wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu,
4) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 w Przedszkole Publiczne Nr 21 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19,
5) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu, ul. Długojowska 6 w Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu, ul. Długojowska 6 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6,
6) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 w Przedszkole Publiczne Nr 26 w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3,
7) zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych,
8) przyjęcia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023",
9) zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego,
10) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu,
11) powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników oraz powołania jej przewodniczącego,
12) ustalenia składów osobowych Komisji.
8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
10. Sprawy różne i wolne wnioski:
1) Sprawozdanie z monitoringu Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014- 2023 - okres sprawozdawczy: 2018 rok,
2) informacja Prezydenta Miasta Radomia dotycząca wprowadzenia rozwiązań w zakresie naliczania opłat za przewozy i pobyt osób niepełnosprawnych w Dziale Usług Opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy,
3) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. budowy chodnika przy ul. Szydłowieckiej.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Głosowanie na projekty zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego zakończone. Głosy oddało ponad 15 tysięcy radomian
więcej »
Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury