Lokalny Program Rewitalizacji 2007-2013

"Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013" został przyjęty  Uchwałą Nr 415/2008 Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 24 listopada 2008 r. (33.65 KB) Dokument przygotowała we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu i Radą Miejską w Radomiu firma WYG International.


Rewitalizacja (od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), czyli „przywrócenie do życia” jest pojęciem szeroko rozumianym. Oznacza kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.