Termomodernizacja obiektów oświatowych dotycząca Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Zespołu Szkół nr 2 i V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Radomiu

                                                                                    

 

 

 

 

                                               

           Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


 

„Termomodernizacja obiektów oświatowych dotycząca
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Zespołu Szkół nr 2
i V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Radomiu”

 

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Projekt polega na termomodernizacji, zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) oraz modernizacji oświetlenia wbudowanego w 4 obiektach szkolnych w Radomiu. Projektem objęte są 2 budynki (dydaktyczny i warsztatowy) Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, budynek Zespołu Szkół nr 2 oraz budynek V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Radomiu.

W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:

 • docieplenie ścian i stropodachów
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wymiana instalacji c.o. i c.w.u.
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • instalacja kolektorów słonecznych
 • modernizacja węzłów cieplnych

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, iż wskazane budynki są wykonane w przestarzałej technologii i nie spełniają obecnych standardów sprawności energetycznej. W efekcie na obiektach tych występują znaczne straty ciepła oraz zwiększone zużycie energii elektrycznej. Jednocześnie spalanie większej ilości paliwa skutkuje wyższą emisją zanieczyszczeń powietrza i negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Realizacja projektu przyczynia się do redukcji wykorzystywanej energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Rezultatem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej w budynkach oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Radomia.

Umowa w sprawie dofinansowania projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zawarta została w dniu 08.01.2015 r.

Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 403 201,00 PLN

Poziom dofinansowania: 80% kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu, w kwocie 4 294 827,00 PLN

 

Więcej informacji udziela:

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu (tel. 48 36 20 471)

 

www.eeagrants.org (link do strony internetowej funduszy EOG)   

 


"PIERWSZA UMOWA"

Rozpoczyna się realizacja projektu. W dniu 15 kwietnia 2015 r. podpisana została pierwsza umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku V L.O. im. R. Traugutta w Radomiu.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 •  docieplenie elewacji budynku
 •  docieplenie stropodachu budynku
 •  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na nową
 •  modernizację instalacji centralnego ogrzewania
 •  modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
 •  modernizację węzła ciepłowniczego
 •  wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne
 •  wykonanie instalacji odgromowej.

Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIBUD Zygmunt Wojdat z siedzibą w Antoniówce. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 1.384.980,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczony został do dnia 30.10.2015 r., z zastrzeżeniem, iż termin wykonania robót wewnętrznych instalacyjnych, tj. instalacji c.o. i instalacji elektrycznej oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wyznaczony został do dnia 25.08.2015 r.

 


Druga umowa w ramach projektu podpisana została w dniu 29 maja 2015 r. Umowa dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Radomiu.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 • docieplenie stropodachów
 • docieplenie zewnętrznych ścian budynków
 • montaż nowych drzwi stalowych
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej
 • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kolektorów słonecznych
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania
 • modernizację węzła ciepłowniczego
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne
 • prace ogólnobudowlane towarzyszące.

Wykonawcą robót jest firma: ROSA-BUD S.A. z siedzibą w Radomiu. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wyngarodzenie wynagrodzenie brutto w kwocie 829.512,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczony został do dnia 30.10.2015 r., z zastrzeżeniem, iż termin wykonania robót wewnętrznych instalacyjnych, tj. instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej oraz wymiany oświetlenia i stolarki drzwiowej, wyznaczony został do dnia 25.08.2015 r.

 


W dniu 9 czerwca 2015 r., na rozpoczęcie realizacji projektu, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Miejski w Radomiu, w której udział wzięli przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji. W trakcie spotkania prezydent miasta Pan Radosław Witkowski przedstawił założenia projektu, cele i spodziewane efekty jego realizacji oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Ponadto prezydent przekazał informację na temat bieżącego stanu zaawanasowania robót na projekcie.

 


W dniu 2 lipca 2015 r. podpisana została kolejna umowa w ramach projektu, która dotyczy termomodernizacji budynku warsztatowego Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu.

Zakres robót, założony do realizacji w ramach tego zamówienia, obejmuje w szczególności:

 • docieplenie elewacji budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na nową
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania
 • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
 • budowę węzła ciepłowniczego wraz z instalacją kolektorów słonecznych
 • wymianę opraw oświeteleniowych w budynku na energooszczędne.

Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Usługowe "Integra" Anna Grzyb z siedzibą w Radomiu. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie 1.229.556,94 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.10.2015 r., z zastrzeżeniem, iż termin wykonania robót wewnętrznych instalacyjnych, tj. instalacji c.o. i instalacji elektrycznej oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wyznaczony został do dnia 30.09.2015 r.

 


Umowa na roboty budowlane dotyczące ostatniego z obiektów termomodernizowanych w ramach projektu, tj. budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, podpisana została w dniu 14.07.2015 r. Wykonawcą robót jest firma "Adeemik" Zygmunt Erbel z siedzibą w Radomiu. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy wyniesie 1.700.000,00 zł.

Zakres robót, przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu, obejmuje w szczególności:

 • docieplenie elewacji budynku
 • docieplenie stropodachu
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania
 • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
 • budowę węzła ciepłowniczego wraz z instalacją kolektorów słonecznych
 • wymianę opraw oświetleniowych w budynku na energooszczędne.

Zakończenie robót budowlanych założono na dzień 30.10.2015 r., z zastrzeżeniem, iż roboty wewnętrzne instalacyjne, tj. instalacja c.o. i c.w.u. oraz roboty elektryczne, winny być zrealizowane w terminie maks. do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 


Lipiec 2015 r.

Na wszystkich obiektach oświatowych trwają prace termomodernizacyjne. Stopień ich zaawansowania jest różny, najwyższy na obiektach, dla których umowy na roboty budowlane zostały zawarte najwcześniej. Dotyczy to budynku V L.O. im. R. Traugutta i Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej.

Dla budynku V L.O. im. R. Traugutta w Radomiu prowadzone są roboty budowlane w pełnym zakresie. Trwają prace w zakresie docieplenia elewacji budynku, wymiany stolarki okiennej na nową z profili PCV, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., modernizacji węzła ciepłego oraz wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Roboty budowlane, zrealizowane dotychczas w obiekcie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Lipskiej obejmują następujący zakres:

 • wykonanie docieplenia ścian fundamentowych całego obiektu
 • prowadzenie robót dociepleniowych elewacji zachodniej budynku
 • prowadzenie robót w zakresie podmurowania ścianek ogniomurów i kominów wentylacyjnych
 • demontaż całej instalacji c.o. i c.w.u.
 • zamontowanie ok. 80% nowych grzejników oraz naprawa i malowanie ścian zagrzejnikowych (ekranów)
 • prowadzenie robót w zakresie wykonania nowego rurarzu c.o. oraz c.w.u.
 • prowadzenie robót budowlanych w węźle ciepłowniczym.

W zakresie termomodernizacji budynku warsztatowego Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, wykonane roboty budowlane obejmują:

 • demontaż całej instalacji c.o. i rurarzu
 • zamontowanie ok. 70% nowych grzejników oraz naprawę i malowanie ścian zagrzejnikowych (ekranów)
 • wykonanie ok. 70% nowego rurarzu c.o. i c.w.u.
 • skucie ok. 80% starych i uszkodzonych tynków elewacji budynku
 • zarusztowanie całego obiektu.

Dla ostatniego obiektu, tj. budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, prace budowlane rozpoczęły się najpóźniej, w drugiej połowie lipca. Ale i na tym obiekcie zrealizowane zostały pierwsze roboty budowlane, które dotyczyły demontażu ok. 80% grzejników i rurarzu c.o. oraz prowadzenia robót rozbiórkowych w węźle ciepłowniczym.

W bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich termomodernizowanych obiektów ustawione zostały tablice informujące o realizacji projektu, jego założeniach i celach. Tablice te są elementem promocji projektu, w związku z jego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 


Wrzesień 2015 r.

Prace termomodernizacyjne prowadzone na poszczególnych obiektach oświatowych wchodzących w zakres projektu, są już bardzo mocno zaawansowane. Zakończyła się realizacja tych robót, dla których, zgodnie z podpisanymi umowami, wyznaczony został krótszy termin wykonania, tj. roboty wewnętrzne instalacyjne (instalacja c.o. i c.w.u.) oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

W szczegółach, zakres robót budowlanych wykonanych dotychczas na poszczególnych obiektach, przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 2:

 • wykonano docieplenie ścian fundamentowych całego obiektu, aktualnie do wykonania pozostała kolorystyka fundamentów i opaska z kostki brukowej
 • wykonano docieplenie wraz z kolorystyką elewacji wschodniej i północnej budynku, aktualnie prowadzone są roboty dociepleniowe elewacji zachodniej i południowej
 • wykonano ok 80% robót dociepleniowych dachu, zamontowano podstawy stalowe pod kolektory słoneczne, wykonano obróbki blacharskie kominów i ogniomurów, wykonano koryta zbiorcze wody opadowej wraz z podgrzewaczami
 • zakończono roboty w zakresie modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.
 • wykonano w 100% modernizację węzła ciepłowniczego wraz z automatyką i oświetleniem
 • zakończono wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (typu LED

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług - budynek warsztatowy:

 • wykonano cały rurarz instancji c.o. (bez podłączenia w węźle ciepłowniczym), zamontowano komplet nowych grzejników
 • wykonano cały rurarz instancji c.w.u. (bez podłączenia w węźle ciepłowniczym) wraz z białym montażem
 • zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonano nowe obróbki blacharskie
 • zakończono roboty w zakresie ocieplenia elewacji zewnętrznych ścian od poziomu „zero”, wykonano ok. 80% docieplenia ścian fundamentowych
 • wykonano modernizację schodów zewnętrznych (okładziny z płytek mrozoodpornych) oraz zainstalowano nowe poręcze schodowe
 • wymieniono wszystkie oprawy oświetleniowe na energooszczędne (typu „LED”) w pomieszczeniach dydaktycznych, aktualnie do wymiany pozostały oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach zaplecza technicznego (ok. 15% robót)
 • wykonano roboty budowlane dotyczące adaptacji pomieszczenia dla potrzeb węzła ciepłowniczego (podłoga z płytek antypoślizgowych, drzwi stalowe), aktualnie do wykonania w węźle ciepłowniczym pozostało podłączenie c.w.u. i c.o. oraz automatyka

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług – budynek dydaktyczny:

 • wykonano cały rurarz instancji c.o. (bez podłączenia w węźle ciepłowniczym), zamontowano komplet nowych grzejników
 • wykonano nowe obróbki blacharskie na elewacji północnej wraz z dociepleniem i kolorystyką ścian zewnętrznych, zarusztowano elewację wschodnią i południową
 • wymieniono ok. 20% opraw oświetleniowych na energooszczędne (typu „LED”) w pomieszczeniach dydaktycznych
 • wykonano roboty budowlane dotyczące adaptacji pomieszczenia dla potrzeb węzła ciepłowniczego (podłoga z płytek antypoślizgowych), aktualnie do wykonania w węźle ciepłowniczym pozostało podłączenie c.w.u. i c.o. oraz automatyka

V Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta:

 • prowadzenie robót w zakresie docieplenia elewacji budynku, dotychczas wykonano ok. 75% założonego zakresu robót
 • zakończono prace w zakresie wymiany stolarki okiennej na nową z profili PCV
 • zakończono prace w zakresie wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową z profili aluminiowych
 • prowadzenie robót w zakresie modernizacji instalacji c.o., dotychczas wykonano ok. 85% założonego zakresu robót
 • zakończono prace w zakresie modernizacji instalacji c.w.u.
 • zakończono prace w zakresie modernizacji węzła ciepłowniczego
 • wykonano ok. 95% robót w zakresie wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (typu LED).

Pełny zakres robót budowlanych na wszystkich termomodernizowanych obiektach ma zostać wykonany do końca października 2015 r.

 


W dniu 25 września 2015 r. odbyła się druga konferencja prasowa, zorganizowana przez Urząd Miejski w Radomiu, w której udział wzięli przedstawiciele lokalnych mediów. Celem spotkania było przekazanie informacji na temat bieżącego stanu zaawansowania robót na obiektach termomodernizowanych w ramach projektu. Podkreślony został także fakt dofinansowania realizacji projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej poświęconej funduszom EOG: www.eeagrants.org.

 


Październik 2015 r.

Prace termomodernizacyjne weszły w końcową fazę realizacji. Z końcem października 2015 r. zakończyły się roboty budowlane na trzech budynkach wchodzących w zakres projektu. Wśród nich: V Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta, Zespół Szkół nr 2 i budynek warsztatowy Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług.

W ogólnym podsumowaniu, zakres wykonanych robót obejmował w szczególności:

 • docieplenie zewnętrznych ścian budynków
 • docieplenie stropodachów
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na nową
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania
 • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
 • modernizację węzłów ciepłowniczych wraz z montażem systemów automatyki
 • instalacją kolektorów słonecznych
 • wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
 • prace ogólnobudowlane towarzyszące.

Z efektów zrealizowanych działań korzystają już uczniowie i pracownicy szkół. Po przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji, budynki te spełniają obowiązujące standardy sprawności energetycznej. Znaczącej poprawie uległ komfort cieplny, a tym samym zapewnione zostały odpowiednie warunki nauczania.

Realizacja działań termomodernizacyjnych przekłada się także w sposób istotny na jakość powietrza. Redukcja zużycia energii na potrzeby c.o. i c.w.u. prowadzi do ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji pochodzących z procesu spalania paliw służących do wytwarzania energii. Ponadto, poprawa charakterystyki energetycznej budynków wpłynie bez wątpienia na redukcję kosztów eksploatacyjnych.

Realizacja projektu odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.

 


Grudzień 2015 r.

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu. W grudniu 2015 r. nastąpił odbiór końcowy ostatniego obiektu termomodernizowanego w ramach projektu, budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług. Obiekt zyskał nowoczesne, energooszczędne oświetlenie wewnętrzne typu LED, przebudowana została wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u., zmodernizowano węzeł cieplny, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wykonano instalację kolektorów słonecznych (na dachu budynku zamontowano 20 szt. paneli).

W związku z zakończeniem realizacji projektu, w ramach działań informacyjno-promocyjnych, dotychczasowe tablice informacyjne zostały zastąpione tablicami pamiątkowymi. Tablice te, wskazujące źródło dofinansowania realizacji projektu, tj. środki finansowe EOG, zamocowano na elewacjach frontowych budynków.

Na zakończenie realizacji projektu, w dniu 22.12.2015 r., odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Miejski w Radomiu, w której udział wzięli przedstawiciele lokalnych mediów. Spotkanie to miało na celu podsumowanie efektów realizacji projektu oraz przedstawienie korzyści społeczno-gospodarczych wynikających z jego realizacji. Wskazano również udział środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w kosztach realizacji projektu.

Podsumowując projekt w kilku zdaniach:

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w połowie kwietnia tego roku. Zakres projektu obejmował cztery budynki służące celom oświatowym, w tym: budynek dydaktyczny i warsztatowy Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, budynek V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta oraz budynek Zespołu Szkól nr 2. Dzięki realizacji projektu budynki te zostały poddane kompleksowej termomodernizacji, m.in. w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, modernizacji węzłów cieplnych, modernizacji wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u., wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ok. 5,177 mln. zł., z czego kwota ok. 5,086 mln zł. stanowi koszt kwalifikowalny. Dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, wyniesie 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę ok. 4,068 mln. zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 08.01.2015 r.

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji wykorzystywanej energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

W wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków zdecydowanie podniósł się standard ich użytkowania, z efektów zrealizowanych działań korzystają uczniowie i pracownicy szkół. Dzięki zrealizowanym działaniom termomodernizacyjnym zmniejszeniu ulegną dotychczasowe koszty eksploatacji obiektów, w szczególności wydatki związane z ogrzewaniem i zużyciem energii elektrycznej. Wartością dodaną termomodernizacji jest niewątpliwie wizualne odnowienie elewacji tych obiektów.

 


Maj 2016 r.

W związku z ogłoszonym w październiku 2015 r. przez Ministra Środowiska naborem uzupełniającym, skierowanym do beneficjentów funduszy EOG (Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii), Gmina Miasta Radomia złożyła wniosek o rozszerzenie dotychczasowego zakresu projektu o nowe działanie, obejmujące termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Zientarskiego w Radomiu. W wyniku pozytywnej oceny wniosku, w dniu 16.05.2016 r. zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie projektu, który, obok włączenia nowego działania w zakres projektu, wydłużył także okres jego realizacji do kwietnia 2017 r.

Włączony w zakres projektu budynek Przedszkola Publicznego nr 1 to budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony (rok budowy 1982). Ściany zewnętrzne i stropodach budynku charakteryzują się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła. Instalacja wewnętrzna grzewcza i instalacja ciepłej wody użytkowej, ze względu na stopień wyeksploatowania i zły stan techniczny, kwalifikują się do całkowitej wymiany. W budynku zainstalowane jest oświetlenie starego typu, fluorescencyjne i żarowe.

Zakres rzeczowy nowego działania obejmował będzie prace związane z podniesieniem efektywności energetycznej budynku przedszkola, w tym:

 • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych grzejników i termozaworów
 • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
 • wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED
 • instalację kolektorów słonecznych
 • modernizację węzła cieplnego wraz z montażem systemów automatyki lub regulacji źródeł ciepła.

W wyniku realizacji założonych robót nastąpi redukcja zużycia energii na potrzeby c.o. i c.w.u. oraz energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego. W związku z realizacją dodatkowego usprawnienia, polegającego na instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku, osiągnięty zostanie także udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie zużycia energii. W efekcie zmniejszenia zużycia energii nastąpi obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Szacowany całkowity koszt termomodernizacji budynku przedszkola wynosi około 1,03 mln zł. Dodatkowe dofinansowanie na realizację nowego działania, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych, wynosi około 823,44 tys. zł. Termin zakończenia realizacji zadania przewiduje się na koniec 2016 r.

Środki na dofinansowanie realizacji dodatkowego działania w projekcie pochodzić będą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 


Lipiec 2016 r.

Rozpoczęła się rzeczowa realizacja nowego działania w projekcie. W dniu 27.06.2016 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Radomiu. Wykonawcą robót jest firma: SKADAR Arkadiusz Skawiński, z siedzibą w Radomiu. Przedmiot umowy ma zostać wykonany do 31.10.2016 r., z zastrzeżeniem, iż roboty wewnętrzne instalacyjne, tj. instalacja c.o., węzeł cieplny i instalacja elektryczna, winny być zrealizowane do 31.08.2016 r. Uwarunkowane jest to przeznaczeniem budynku, w którym od 1 września, po przerwie wakacyjnej, rozpoczną się zajęcia przedszkolne.

Zakończyła się także procedura wyboru wykonawcy usługi w zakresie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na obiekcie przedszkola. Usługę tą, na podstawie umowy zawartej w dniu 06.07.2016 r., świadczyła będzie firma: TECHBOR Techniczna Obsługa Budownictwa Jakub Borowski, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przy budynku Przedszkola Publicznego nr 1 ustawiona została tablica informacyjna projektu. Ponadto, w dniu 22.07.2016 r., na konferencji promocyjnej zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Radomiu, dziennikarzom lokalnych gazet, stacji radiowych i telewizyjnych przekazana została informacja dotycząca pozyskania przez Gminę Miasta Radomia dofinansowania ze środków funduszy norweskich na realizację dodatkowego działania w projekcie, zakresu robót założonych do realizacji na obiekcie przedszkola oraz spodziewanych efektów wynikających z przeprowadzenia termomodernizacji budynku i instalacji kolektorów słonecznych.

 


Wrzesień 2016 r.

Na obiekcie Przedszkola Publicznego nr 1 prowadzone są roboty budowlane związane z podniesieniem efektywności energetycznej budynku. Zgodnie z warunkami postawionymi wykonawcy robót, do końca sierpnia zakończone zostały roboty wewnętrzne instalacyjne w zakresie:

 • modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych grzejników wyposażonych w termozawory oraz rurażem instalacyjnym
 • modernizacji instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej wraz z przystosowaniem do współpracy z instalacją solarną
 • modernizacji węzła cieplnego wraz z montażem systemów automatyki pogodowej i regulacyjnej
 • wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED.

Warunek ten podyktowany był specyfiką działalności placówki, w której z dniem 1 września rozpoczęły się zajęcia nowego roku przedszkolnego.

Odnośnie do pozostałego zakresu zrealizowanych dotychczas robót, daleko zaawansowane są prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku (ściany piwnic i ściany nadziemia) oraz dociepleniem stropodachu. Poziom zaawansowania tych robót wynosi ok. 80% założonego zakresu. Pozostałe roboty dotyczą wykonywania instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej. Tutaj zaawansowanie robót sięga blisko 50% założonego zakresu.

Na kolejny okres planuje się kontynuację robót dociepleniowych i robót związanych z wykonaniem instalacji kolektorów słonecznych. Umowny termin zakończenia robót przypada na 30.10.2016 r.

Wspomnieć należy, iż obok robót termomodernizacyjnych wchodzących w zakres projektu, na obiekcie przedszkola i w jego otoczeniu wykonywane są także roboty pozaprojektowe, które dotyczą m.in. wykonania nowych schodów wejściowych wraz z zadaszeniem wejścia głównego do budynku, naprawy kominów i murków oporowych oraz prace odtworzeniowe związane z nawierzchniami utwardzonymi z kostki brukowej przy budynku.

Roboty termomodernizacyjne realizowane są przy dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Pozostałe prace, które nie wchodzą w zakres projektu, finansowane są wyłącznie ze środków własnych Gminy Miasta Radomia.

Przeprowadzenie założonych w projekcie robót związanych z podniesieniem efektywności energetycznej obiektu Przedszkola Publicznego nr 1, w połączeniu ze zrealizowanym w poprzednich latach usprawnieniem polegającym na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na nową, przyniesie efekt w postaci głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynku. Przełoży się to na podwyższenie komfortu użytkowania obiektu przez bezpośrednich użytkowników, tj. personel i dzieci uczęszczające do przedszkola. Wartością dodaną wykonania robót dociepleniowych będzie odnowienie elewacji budynku, co w połączeniu z prowadzonymi robotami związanymi z zagospodarowaniem otoczenia budynku, podniesie bez wątpienia także i estetykę całego otoczenia.

 


Listopad 2016 r.

Zakończyła się rzeczowa realizacja dodatkowego działania w projekcie. Na początku listopada br. podpisany został protokół końcowego odbioru robót zrealizowanych na obiekcie Przedszkola Publicznego nr 1. Budynek został poddany kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym, w efekcie których podniesiona została jego efektywność energetyczna.

W ramach przeprowadzonych robót wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz  modernizację węzła cieplnego wraz z montażem systemów automatyki pogodowej i regulacyjnej. Ponadto wykonano instalację kolektorów słonecznych oraz wymieniono dotychczasowe oświetlenie starego typu na nowe, energooszczędne typu LED.

Całkowity koszt robót ujętych w projekcie, związanych z termomodernizacją budynku przedszkola, na który składa się koszt robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i promocji, wyniósł ok. 1,13 mln PLN. Realizacja tego działania została wsparta środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w kwocie ok. 0,82 mln PLN (na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych).

W związku z zakończeniem realizacji rozszerzenia projektu, w ramach działań informacyjno-promocyjnych, dotychczasowa tablica informacyjna została zastąpiona tablicą pamiątkową, którą umieszczono na elewacji frontowej budynku, przy wejściu głównym.

W krótkim podsumowaniu:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 została zrealizowana w ramach rozszerzenia dotychczasowego zakresu projektu, którego podstawowy zakres obejmował cztery budynki oświatowe, w tym budynek dydaktyczny i warsztatowy Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, budynek Zespołu Szkół nr 2 i budynek V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Radomiu. Realizacja podstawowego zakresu projektu zakończyła się w grudniu 2015 r.

Okres realizacji całego projektu: kwiecień 2015 – listopad 2016.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ok. 6,31 mln PLN

Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 (zakres podstawowy projektu) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (rozszerzenie projektu), w łącznej kwocie ok. 4,89 mln PLN.

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji wykorzystywanej energii (na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wewnętrznego) oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zdecydowanej poprawie uległ komfort cieplny użytkowania budynków po termomodernizacji. Dodatkowym efektem przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych jest odnowienie elewacji budynków, co przekłada się na podniesienie estetyki najbliższego otoczenia.