Szkoły podstawowe

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła"
ul. Królowej Jadwigi 12, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 345 07 33
fax: (+48) 48 345 07 34
e-mail: radom@aga.org.pl
www: http://www.aga.org.pl
dyrektor: mgr Elżbieta Michałkiewicz

Praca ukierunkowana jest na wyrównywanie braków, utrwalanie zdobytych umiejętności i wiadomości oraz przygotowanie ucznia do nauki w oświacie integracyjnej i włączającej. Szkoła funkcjonuje na prawach szkoły publicznej.

Roczne przygotowanie do szkoły realizujemy również w grupie przedszkolnej dla dzieci pięcioletnich, które otrzymały Orzeczenie o potrzebie rocznego przygotowania do szkoły wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Zajęcia odbywają się zgodnie z wydanym orzeczeniem.

Pierwszy etap edukacji: klasy I-III 
Z chwilą uzyskania dojrzałości szkolnej dziecko może stać się uczniem, o czym stanowi Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Uczniowie realizują program szkoły podstawowej w oparciu o przygotowany przez zespół pedagogiczny szkoły Indywidualny Program Nauczania zgodny z aktualnymi potrzebami edukacyjnymi, możliwościami i rozwojem poznawczym dziecka. W razie potrzeby wykorzystywane są alternatywne metody komunikacji.

Uczniowie realizują nauczanie zintegrowane i uczą się w małych klasach (około 4 uczniów), co daje możliwość indywidualnego podejścia do realizacji każdego zadania, a jednocześnie pozwala dziecku na pracę w grupie rówieśników.
Nauczyciel, wychowawca klasy jest pedagogiem specjalnym, dzięki czemu może korzystać z metod pracy dostosowanych do potrzeb i deficytów każdego dziecka. Praca ukierunkowana jest na wyrównywanie braków, utrwalanie zdobytych umiejętności i wiadomości oraz przygotowanie ucznia do nauki w oświacie integracyjnej i włączającej. Nauczyciela wspiera pomoc nauczyciela.
Indywidualny Program Nauczania prezentowany jest rodzicom i omawiany na początku roku szkolnego oraz po pierwszym semestrze. Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z nauczycielem. Dzieci mają również dodatkowe zajęcia, między innymi z muzykoterapeutą, dogoterapię, a w razie zgłoszonej przez rodziców potrzeby także religię wraz z przygotowaniem do Pierwszej Komunii św.
Okres nauki na pierwszym etapie edukacji można wydłużyć o dwa lata w przypadku uzasadnionej i potwierdzonej na prośbę rodziców decyzji Rady Pedagogicznej.
Każdy rok nauki kończy się wydaniem świadectwa szkolnego.

Drugi etap edukacji: klasy IV-VI 
Uczniowie z normą intelektualną i upośledzeniem lekkim realizują w pełni program przedmiotów szkoły podstawowej. Z zastosowaniem specjalnych metod, między innymi komunikacji alternatywnej, prowadzona jest nauka przedmiotów objętych programem nauczania przez nauczycieli nauczania danego przedmiotu. Rodzice na bieżąco mogą mieć kontakt z gronem pedagogicznym w celu współpracy i możliwie najlepszej pomocy uczniowi w rozwijaniu jego zainteresowań i pasji. Dla tych uczniów może być przeprowadzony po klasie VI Test Kompetencji.

Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym mają następujące przedmioty: funkcjonowanie w środowisku, plastykę, muzykę i technikę, wf. Zgodnie z Orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego realizują program i uczą się w małych klasach (około 4 uczniów), co daje możliwość indywidualnego podejścia do realizacji każdego zadania, a jednocześnie pozwala dziecku na pracę w grupie rówieśników.
Nauczyciel jest również pedagogiem specjalnym, dzięki czemu może korzystać z metod pracy dostosowanych do potrzeb i deficytów każdego dziecka. W razie potrzeby wykorzystywane są alternatywne metody komunikacji. Praca ukierunkowana jest na wyrównywanie braków, utrwalanie zdobytych umiejętności i wiadomości. Nauczyciela wspiera pomoc nauczyciela.
Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z nauczycielem i współpracy ze szkołą dla rozwijania potencjału i zainteresowań uczniów.

Wszyscy uczniowie mają również dodatkowe zajęcia, a w razie zgłoszonej przez rodziców potrzeby, religię wraz z przygotowaniem do Pierwszej Komunii św.

W życiu szkoły uczestniczą wolontariusze z zaprzyjaźnionych szkół i środowisk, a nasi uczniowie uczestniczą w lokalnych imprezach i wydarzeniach.