Rewitalizacja - ożywiamy śródmieście

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Od 3 kwietnia do 4 maja trwają konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 13 kwietnia zapraszamy na spotkanie konsultacyjne na patio Kamienicy Deskurów, początek o godz. 17. Informacje o wszystkich formach konsultacji oraz projekty dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem

  

Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę Nr LXXVII/712/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032.

Link do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu

Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę Nr LXXVI/685/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia. Uchwała weszła w życie 14 kwietnia 2022 roku.

Link do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia podlegał konsultacjom społecznym wdniach 3 stycznia-5 lutego 2022 roku. Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. 2021 poz. 485).

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę nr LXXVI/686/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr 346/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”.

Link do uchwały

 

 

1 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Do 31 lipca został przedłużony nabór  przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia.

Zgłaszane przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i innych interesariuszy rewitalizacji przedsięwzięcia powinny wpisywać się w cele:

  1. Poprawa warunków zamieszkania(w tym m.in. poprawa stanu technicznego i termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej, poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprawa jakości więzi sąsiedzkich)
  2. Aktywizacja społeczno-gospodarcza(w tym m.in. aktywizacja osób nieaktywnych na rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, integracja społeczna, wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój oferty edukacyjnej, wsparcie rozwoju działalności gospodarczych w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej, rozwój oferty przemysłu czasu wolnego, w tym wolontariatu)
  3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy(w tym m.in. prace modernizacyjne, restauratorskie i konserwatorskie w obiektach zabytkowych, porządkowanie przestrzeni publicznych, adaptacje istniejącej zabudowy na nowe funkcje, poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej)
  4. Poprawa jakości środowiska naturalnego(w ty m.in. organicznie niskiej emisji, rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, poprawa odporności miasta na zmiany klimatu, poprawa mobilności miejskiej).

Lokalizację przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji może ułatwić mapa z zaznaczonymi granicami obszaru http://mapy.gis.umradom.pl/lm/index.php/view/map/?repository=spoledu&project=REWITALIZACJA

Na Państwa propozycje czekamy do końca lipca – należy je składać na załączonym formularzu, który należy wysłać (skan podpisanego formularza) na adres rewitalizacja@umradom.pl lub dostarczyć wypełniony formularz do Biura Rewitalizacji, ul. Rynek 1, pokój nr 7. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Biura Rewitalizacji (48 36 20 777, 48 36 20 161). Aby pomóc Panstwu w wypełnieniu formularza, zapraszamy na dyżur w Kamienicy Deskurów 6 lipca w godz. 16.30-18 (recepcja).

Pliki do pobrania:

Zasady naboru przedsięwzięć

Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Probemy obszaru rewitalizacji do ujęcia w opisie przedsięwzięć

Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego - wersja edytowalna

 

Spacer badawczy w związku z naborem przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032 odbył się 19 i 20 czerwca 2022 roku. Jego celem było zapewnenie udzial w procesie planowania rewitalizacji interesariuszy procesu  - mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, podmiotów społecznych i gospodarczych, a w szczególności podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji. 

Trasa spaceru wiodla od grodziska Piotrówka, które Gmina Miasta Radomia planuje uczynić miejscem przyjaznym dla odwiedzających, zainteresowanych historią, ale także ceniących aktywny wypoczynek. Kolejnym etapem spaceru były: Stare Miasto, a następnie Miasto Kazimierzowskie, Śródmieście i fragment Glinic.

Spacer był okazją do przedyskutowania propozycji przedsięwzięć z eskpertami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Zaproszenie na spacer - Prezydent Radosław Witkowski

 

25 kwietnia 2022

Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę Nr LXXVII/712/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie przyjęcia uchwały nr LXXVII/712/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032.

Link do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu


Rada Miejska w Radomiu w dniu 28 marca 2022 roku podjęła uchwałę Nr LXXVI/685/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia. Uchwała weszła w życie 14 kwietnia 2022 roku.

Link do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia podlegał konsultacjom społecznym wdniach 3 stycznia-5 lutego 2022 roku. Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. 2021 poz. 485).  Link do informacji o procesie konsultacji społecznych: https://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/56487,Konsultacje-spoleczne-projektu-Uchwaly-w-sprawie-granic-sposobu-wyznaczenia-obsz.html

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Informacja dla właścicieli o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji w związku z prawem pierwokupu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Załatw sprawę Link do Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Link do mapy w miejskim systemie informacji przestrzennej przedstawiającej zasięg obszaru rewitalizacji


Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę nr LXXVI/686/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr 346/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”.

Link do uchwały

 


 

KONTAKT

Biuro Rewitalizacji

ul. Rynek 1

tel. 48 36 20 161, 48 36 20 777

e-mail: rewitalizacja@umradom.pl