Program

       

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z „Programem rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”.

Dokument powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U . 2015 poz. 1777 z późn zm), zgodnie z którym: Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.

Od roku 2024 realizacja procesu rewitalizacji będzie możliwa jedynie w oparciu o gminny program rewitalizacji sporządzony na podstawie ustawy o rewitalizacji. Do końca roku 2023 ustawa daje możliwość opracowania programu rewitalizacji w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Powyższe rozwiązanie umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych zarówno ze środków budżetu miasta, środków prywatnych, jak również z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków krajowych dedykowanych rewitalizacji.

Przyjęty horyzont czasowy dokumentu (lata 2014-2023) znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 okres kwalifikowalności wydatków to 01.01.2014 r. – 31.12.2023 r. W przypadku części przedsięwzięć rewitalizacyjnych uwzględnionych w niniejszym Programie rozpoczęcie realizacji w zakresie prac przygotowawczych nastąpiło w roku 2014. Stąd też uznano za zasadne przyjęcie lat 2014-2023 jako horyzontu czasowego dokumentu. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomia – poprzedni tego rodzaju dokument - obejmował okres 2007-2013.

Konsekwencją powyższego jest nadanie mocy obowiązującej uchwale, przyjmującej program rewitalizacji począwszy od dnia 1 stycznia 2014r., co nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 za główny cel przyjmuje ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowski wskazanego do rewitalizacji. Zasięg przestrzenny obszaru wskazano w oparciu o diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych. Wynika z niej, że Śródmieście i Miasto Kazimierzowskie charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk – największą liczbą zjawisk kryzysowych mierzonych wskaźnikami społecznymi, gospodarczymi i technicznymi. Obszar rewitalizacji jest ograniczony Potokiem Północnym, ulicą Miłą, ulicą Struga, ulicą Wodną, ulicą Juliana Fałata, Potokiem Północnym, ulicą Szklaną, torami kolejowymi, placem Dworcowym, ulicą Traugutta, ulicą Narutowicza, rondem im. Stefana Kisielewskiego, ulicą Limanowskiego, placem ks. Kotlarza, ulicą Okulickiego, ulicą Wernera i rzeką Mleczną. Obszar obejmuje powierzchnię ok. 331,8 ha, co stanowi 2,96% całkowitej powierzchni miasta, i jest zamieszkiwany przez 26652 osoby (osoby zameldowane na stałe), co stanowi 12,76% ogólnej liczby mieszkańców miasta (według stanu na dzień 31.12.2014 r.).

Dokument został wypracowany w procesie konsultacji społecznych. Do jego tworzenia zostali włączeni mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz eksperci z zakresu rewitalizacji i partycypacji. (Informacje na temat przebiegu konsultacji oraz sprawozdanie są dostępne tutaj: https://konsultacje.radom.pl/page/119,konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-radomia-w-celu-zebrania-opinii-i-propozycji-dotyczacych-projektu-programu-rewitalizacji-gminy-miasta-radomia-na-lata-2014-2023.html

W ramach przygotowania dokumentu, zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235), została sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”. Zgodnie z art. 53 ustalono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie, przeprowadzono konsultacje społeczne a następnie „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” zostały zaopiniowane przez właściwe organy.

Posiadanie aktualnego programu rewitalizacji jest niezbędne, ponieważ jest to wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie tzw. projektów rewitalizacyjnych z funduszy unijnych i krajowych dedykowanych rewitalizacji, posiadanie aktualnego Programu jest warunkiem aplikowania o dotacje.

KONTAKT

Wydział Inwestycji

ul. Wałowa 4 lok. 5

tel. 48 36 20 161, 48 36 20 777

e-mail: rewitalizacja@umradom.pl