Odpady niebezpieczne

W ramach frakcji odpadów niebezpiecznych zbierane są:

  • wszelkie rodzaje baterii
  • wszlekie rodzaje akumulatorów
  • zużyte świetlówki
  • lampy fluorescencyjne i inne przedmioty zwierające rtęć (np. termometry)
  • pozostałości farb, tuszy, lakierów, klejów, żywic, lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników, w tym opakowania po tych środkach
  • pozostałości środków ochrony roślin, nawozów, w tym opakowania po tych środkach
  • pozostałości środków chemii gospodarczej zawierające środki niebezpieczne
  • środki do impregnacji drewna, w tym opakowania po tych środkach
  • oleje mineralne i syntetyczne, benzyny, w tym opakowania po tych środkach

Odpady niebezpieczne należy przekazywać bezpośrednio (we własnym zakresie) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zużyte baterie można również wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych np. w placówkach handlowych a akumulatory w koncesjonowanych auto-złomach, które są wyposażone w odpowiednie urządzenia do zbiórki tych odpadów oraz zawarły umowy ze specjalistycznymi firmami, zajmującymi się przewozem akumulatorów do zakładów, gdzie prowadzi się ich odzysk. Wykaz takich puntów dostępny jest na stronie Marszałka Województwa Mazowieckiego 


Akumulatory samochodowe podlegają oddzielnym regulaminom i nie podlegają systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi.