System Informacji Miejskiej

Obowiązek umieszczania tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy wynika z art. 47b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z ktorym właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Wzór tabliczki określa Uchwała Nr 688/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014 roku, w sprawie Systemu Informacji Miejskiej (SIM). Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, przy czym nazwa ulicy winna być spójna z brzmieniem uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie nadania nazwy ulicy) oraz obszar SIM. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Podkreślenia wymaga, że numeracja porządkowa budynków pełni funkcję ewidencyjną i porządkującą przede wszystkim dla takich służb jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, straż miejska, służby komunalne (gospodarka odpadami), a właściwe umieszczenie tabliczek z numerem posesji i nazwą ulicy zapewnia czytelną identyfikację adresów na danym terenie.

Zgodnie z art. 64 §1 Kodeksu Wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku (t.j. z 2013 roku, poz. 482) kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych.

 

Kliknij aby powiększyć

 

Ważne informacje: