Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych

O projekcie „ Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”

Projekt „Chcemy pracować –Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”  realizowany jest przez Gminę Miasta Radomia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30, 26 – 600 Radom.

Projekt wdrażany ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji projektu: od 01 września 2016 roku  do 30 kwietnia 2019 roku

Celem projektu: jest poprawa jakości usług społecznych -  opiekuńczych dla osób zależnych w następujących obszarach :

  •  Potrzeba wsparcia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza po zakończeniu udziału tych ostatnich w systemie edukacji. Poza systemem kształcenia formalnego brakuje miejsc opieki instytucjonalnej nad takimi osobami. Prowadzi to do sytuacji, w której opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnują z pracy zawodowej i życia osobistego na rzecz opieki nad nimi.
  • Usługi opiekuńczo — asystenckie w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny (aby uniknąć umieszczania w instytucjonalnych formach opieki np. DPS). W szczególności występuje potrzeba organizacji zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla osób zależnych na wypadek zniedołężnienia lub śmierci ich rodziców albo opiekunów, a także wprowadzania rozwiązań środowiskowych w tym zakresie.
  • Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego, np. dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo czy umysłowo, które są samodzielne w codziennych czynnościach samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą szukać pomocy np. przy zapoznawaniu się z niektórymi dokumentami, ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy urzędowych i innych czynnościach biurowych.
  • Potrzeba zapewnienia efektywnych ekonomicznie rozwiązań organizacyjnych w zakresie opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania, np. z zakresu wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej w celu umożliwienia ich opiekunom aktywności zawodowej i społecznej.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie 30 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych, z których minimum 10% zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę.

 

Uczestnicy projektu:

Innowatorem pomysłu/rozwiązania/narzędzia mogą być podmioty prywatne, w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne, albo publiczne, inne niż Gmina Miasta Radomia (GMR) i jej jednostki podległe z obszaru całej Polski.

Działania będą realizowane na terenie Gminy Miasta Radomia i obszarze całego kraju a szczególny nacisk zostanie położony na działania dla mieszkańców terenów zdegradowanych społecznie.

Użytkownikami wypracowanych rozwiązań będą osoby zależne , ich opiekunowie i otoczenie osób zależnych mieszkający w Radomiu (GMR)  lub na innym obszarze kraju.

 

Wsparcie dla uczestników projektu:

- udzielanie grantu (średnia wartość 77500 złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań

- spotkania informacyjne dotyczące założeń projektu

- szkolenia dotyczące pomocy społecznej

- wsparcie udzielone w Punkcie Konsultacyjnym (informacja o możliwych formach wsparcia, zasadach przystąpienia do projektu, jego realizacji, a także harmonogramie działań, doradztwo prawne i finansowe w zakresie innowacji społecznych

- wsparcie doradcy ds. innowacji z zakresu wypracowania i wdrażania innowacji.

 

Etapy realizacji projektu

  • Nabór Innowatorów społecznych
  • Udzielenie grantów
  • Wspólne opracowanie innowacji i ich przetestowanie
  • Upowszechnienie wybranych innowacji społecznych

 

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Urząd Miejski

ul. Żeromskiego 53 pok. 177

26-600 Radom

Tel. 48 3620840

Fax. 48 9620946

e-mail: chcemypracować@umradom.pl