Dotacje na zabytki

Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków reguluje uchwała nr XLVII/438/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku. Dotacja może być przeznaczona na prace przy zabytkach, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) znajduje się na terenie Gminy Miasta Radomia;
2) jest w złym stanie technicznym;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe, wzbogaca ofertę turystyczną i kulturalną miasta Radomia.
 
Poniżej udostępnione są: tekst uchwały XLVII/438/2020, Uchwała nr LXXXVI/821/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/438/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, edytowalny wzór wniosku o dotację, aktywny formularz wniosku o pomoc de minimis (w przypadku gdy wnioskodawca występuje jako przedsiębiorca), Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 2151/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji, a także wzory umowy dotacji i sprawozdania z wykorzystania dotacji.