Dotacje na zabytki

Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków reguluje uchwała nr 409/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016 roku. Dotacja może być przeznaczona na prace przy zabytkach wyłącznie wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie miasta Radomia. Poniżej udostępnione są: tekst uchwały 409/2016, aktywny wzór wniosku o dotację, aktywny formularz wniosku o pomoc de minimis (w przypadku gdy wnioskodawca występuje jako przedsiębiorca), Zarządzenie Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz wzory: umowy dotacji i sprawozdania z wykorzystania dotacji.