Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań”

 

Projekt pn.: Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań” nr projektu RPMA.09.02.01-14-8082/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

Termin realizacji projektu: od 1 października 2017 roku do 30 września 2019 roku.

W ramach projektu będzie utworzone miejsce przyjazne i bezpieczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przebywających w pieczy zastępczej - Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań”, w którym wsparcie otrzyma 25 dzieci/młodzieży z Radomia w wieku od 6-17 lat z problemami w nauce lub/i sprawiające problemy wychowawcze, zamieszkujących osiedle bloków socjalnych przy ul. Marii Gajl w Radomiu.

Uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualną ścieżką reintegracji, która będzie planem działania, według którego uczestnik zostanie poprowadzony w dalszych etapach projektu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie:
Gmina Miasta Radomia - Lider i STOWARZYSZENIE Centrum Młodzieży Arka - Partner.

Zadania w ramach Projektu:

1. Utworzenie świetlicy  (adaptacja pomieszczeń , wyposażenie świetlicy: stoliki, krzesła, laptop wraz z oprogramowaniem, tablica ścienna, gry planszowe, piłkarzyki składane, edukacyjna mata do tańczenia, miniwieża, telewizor, lodówka);

2.Funkcjonowanie świetlicy (opieka wychowawców - 2os. x 0,625etatu, posiłek dla 25 dzieci, opracowanie indywidualnego planu działania);

3. Pomoc w nauce i zajęcia rozwijające zainteresowania (zajęcia tematyczne/plastyczne/techniczne/muzyczne, pomoc w odrabianiu lekcji);

4. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie, zajęcia rozwijające inicjatywność i przedsiębiorczość, zajęcia rozwijające świadomość i ekspresje kulturalną;

5. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia socjoterapeutyczne 2 grupy, zajęcia indywidualne: logopedyczne, indywidualna terapia psychologiczna, rodzinne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, rodzinne poradnictwo specjalistyczne: prawne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

6. Zajęcia integracyjne (wyjazdy aktywnego wypoczynku, wyjścia do kina/teatru/muzeów, wyjścia na basen/kręgle itp.

Za realizację zadania 1 będzie odpowiedzialny Lider projektu, zaś za zadania nr 2,3,4,5,6 Partner projektu. Partner posiada doświadczenie oraz dysponuje kadrą, która gwarantuje osiągnięcie wskaźników projektu. Stowarzyszenie w ramach realizacji swoich działań współpracuje z pedagogami, psychologami. Dysponuje pomieszczeniami, które wykorzystywane będą w trakcie realizacji projektu.

W ramach zadania będzie odpowiedzialny za zatrudnienie wychowawców, specjalistów do wykonania indywidualnego planu działania oraz przygotowanie i wydanie posiłków i monitoring prowadzonych działań.

Wartość ogółem Projektu wynosi: 439. 999,28 zł

Wnioskowane dofinansowanie wynosi: 408.719,28 zł

Wkład własny niepieniężny po stronie Partnera w postaci wolontariatu wynosi: 31.280,00 zł