Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1

 

 

REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15

ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU RYNKU – ETAP 1

 

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową, przebudową nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 z przeznaczeniem na funkcję muzealną i edukacyjną oraz usługowo-biurową, w tym termomodernizacja obiektów umożliwiająca zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Zespół planowanych do rewitalizacji kamienic przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 składa się z połączonych dwóch kamienic o zwartej zabudowie, zwanych Kamienicami Deskurów, które posiadają wspólny dziedziniec wewnętrzny (po realizacji projektu kamienice tworzyć będzie spójny funkcjonalno-przestrzennie budynek). Budynki w chwili obecnej są wyłączone z użytkowania, nie są w żaden sposób użytkowane przez mieszkańców i nie mogą zostać wykorzystane na potrzeby realizacji celów rewitalizacji. Obiekty te wpisane są do rejestru zabytków.

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim – obszaru charakteryzującego się nasilającymi się niepożądanymi zjawiskami społecznymi i ekonomicznymi, a także wysokim stopniem degradacji stanu i zagospodarowania przestrzeni.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim poprzez rewitalizację zabytkowego zespołu kamienic Deskurów na cele gospodarcze i społeczne, w tym kulturowe i edukacyjne.

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poprawa jakości oferty kulturalnej poprzez wprowadzenie funkcji muzealnej;
 • zwiększenie dostępności oferty usług społecznych poprzez wprowadzenie funkcji edukacyjnej;
 • poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udostępnienie powierzchni usługowych oraz strefy przedsiębiorczości dla młodych przedsiębiorców;
 • rewaloryzacja zabytkowej zabudowy poprzez przywrócenie jej wartości użytkowych i artystyczno-historycznych;
 • aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 • aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • poprawa dostępu do istniejącej zabudowy dla osób z niepełnosprawnościami;
 • podniesienie efektywnosci energetycznej budynku.

W zakres projektu wchodzą następujące działania:

 • opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności i jego aktualizacja)
 • rewitalizacja nieruchomości – roboty termomodernizacyjne
 • rewitalizacja nieruchomości – pozostałe roboty budowlane
 • przyłączenie do sieci w zakresie dostaw mediów
 • sprawowanie nadzorów (nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny)
 • promocja projektu.

W rewitalizowanych obiektach zaprojektowano następujące strefy:

 • Strefa kultury (zlokalizowana w strefie podziemnej) – strefa będzie się znajdować w strukturze Instytutu Miejskiego (samorządowej instytucji kultury). Funkcjonujące w ramach strefy kultury Muzeum Miasta będzie prowadzić działalność m.in. w zakresie organizacji nowoczesnych wystaw wykorzystujących nowe technologie, gromadzenia obiektów materialnych oraz relacji historycznych i „historii mówionej”, itp.Instytutu będzie się również zajmować inspirowaniem i organizowaniem wydarzeń kulturalnych w kamienicy Deskurów i w przestrzeni miejskiej, obejmujących działalność artystyczną prowadzoną na skalę lokalną i regionalną. Posługiwać się będzie różnymi formami działalności: koncerty, spektakle, wydarzenia literackie, wystawy plastyczne, festiwale interdyscyplinarne, a także różne formy edukacji kulturalnej oraz diagnozowania potrzeb użytkowników kultury (warsztaty, konkursy, konwersatoria i seminaria, lekcje wiedzy o kulturze, prezentacje nowych technologii i form kultury, szkolenia dla twórców i organizatorów kultury).
 • Strefa edukacyjna (zlokalizowana na piętrze I) – jej funkcjonowanie przyczyni się do poprawy jakości oferty usług społecznych. Prowadzona w zrewitalizowanym obiekcie działalność edukacyjna będzie miała charakter wieloaspektowy i obejmujący: edukację historyczną, obywatelską i ustawiczną oraz edukację przygotowującą młodzież do wejścia na rynek pracy. Realizacja założonych projektów edukacyjnych przyczyni się do podnoszenia jakości kapitału ludzkiego.
 • Strefa przedsiębiorczości (zlokalizowana na poddaszu) - projektowana strefa przedsiębiorczości, udostępniająca początkującym przedsiębiorcom przestrzenie do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowić będzie impuls i zachętę do rozpoczęcia własnego biznesu. Będzie miała charakter kompleksowy, obejmujący jak najszerszy zakres zaawansowanych usług zewnętrznych, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Strefa usług (zlokalizowana na parterze), w której zostanie uruchomiona działalność handlowa i usługowa – przewiduje się, że powstaną punkty i lokale, których charakter działalności będzie wpisywał się w potrzeby obszaru rewitalizacji, w tym m.in. sklep muzealny, restauracja, kawiarnia, sklep dla plastyków, galeria sztuki lokalnych twórców. Projektowana strefa handlowo-usługowa stanowić będzie niezbędne uzupełnienie dla strefy kultury, edukacji i przedsiębiorczości.

Projekt generuje następujące bezpośrednie efekty społeczno-gospodarcze:

 • Zwiększenie dostępności do usług społecznych – przedmiotowy projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług kulturalnych dzięki zlokalizowaniu w rewitalizowanych obiektach placówki muzealnej oraz dostępności do usług edukacyjnych dzięki przeznaczeniu części pomieszczeń w rewitalizowanych obiektach na działalność edukacyjną realizowaną przez placówki miejskie, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną.
 • Zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, wskazany w programie rewitalizacji – w rewitalizowanych obiektach zlokalizowana zostanie strefa usług przeznaczona dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlowo-usługową. Jej funkcjonowanie umożliwi wykreowanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego. Ponadto, potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy będzie miała projektowana strefa przedsiębiorczości. Jednocześnie w projekcie przewiduje się utworzenie 16 miejsc pracy, które również będą skierowane m.in. do mieszkańców obszaru rewitalizacji.
 • Udostępnienie przestrzeni do działalności gospodarczej o charakterze usługowo-handlowym (z wykluczeniem obiektów wielkopowierzchniowych), w tym sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych – w ramach projektu zaplanowano przestrzenie, które będą udostępniane na potrzeby prowadzenia działalności handlowo-usługowej m.in. w zakresie lokali gastronomicznych, sklepów z pamiątkami, galerii.

Ponadto. zaplanowane w ramach projektu działania termomodernizacyjne umożliwią zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, a tym samym ograniczenie negatywnego oddziaływania rewitalizowanych obiektów na środowisko naturalne.

Przedmiotowy projekt będzie niósł za sobą wymierne korzyści w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta, w tym Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim. W projektowanej instytucji kultury oraz w strefie edukacji zostanie utworzonych łącznie 16 miejsc pracy. Aktywizacja zawodowa będzie również efektem funkcjonującej strefy przedsiębiorczości oraz uruchomienia działalności handlowej i usługowej w strefie usług. Powyższe będzie skutkować ograniczaniem skali negatywnych zjawisk w zakresie liczby osób bezrobotnych, w tym liczby osób długotrwale bezrobotnych, liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej oraz ograniczenia patologii związanych z bezrobociem.

Rewitalizowane obiekty zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co przełoży się na poprawę dostępu do istniejącej zabudowy dla tej grupy osób. Będą one mogły bez ograniczeń korzystać z infrastruktury rewitalizowanych obiektów oraz ich oferty kulturalnej, edukacyjnej, handlowo-usługowej oraz oferty strefy przedsiębiorczości. Powyższe zwiększy poziom ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz będzie zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu. W wyniku realizacji projektu nastąpi lepsze zintegrowanie osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem społecznym.

 

Całkowita wartość Projektu: 43 316 108,59 PLN, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 24 416 433,81 PLN

 

Dofinansowanie udzielone na realizację Projektu:

- ze środków EFRR w kwocie nieprzekraczającej 19 533 147,04 PLN (stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

- ze środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 3 662 465,07 PLN (stanowiącej nie więcej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)