Informacja dla osób świadczących usługi noclegowe

W związku z opublikowaną Ustawą z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz.665 prosimy o zapoznanie się z zaistniałymi zmianami. Szczególne znaczenie dla obiektów świadczących usługi noclegowe mają zmiany w rozdziale 6 – utrzymanie obiektów budowlanych tj. ust.3 art. 62.

Zmiany dotyczą przede wszystkim dużych obiektów konferencyjnych i „domów weselnych” z częścią noclegową.

Przypominamy, iż nadal dla obiektów noclegowych obowiązują zapisy ustawy o usługach turystycznych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki (rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169), przepisy i wymagania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, sanitarnym oraz przepisy w/w prawa budowlanego i inne przepisy techniczne obowiązujące w tego rodzaju obiektach.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust 3 ww. ustawy o usługach turystycznych. Ewidencja, o której mowa prowadzona jest przez Prezydenta Miasta Radomia (dla obiektów znajdujących na terenie miasta Radomia).

Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie nie zgłoszonym do ewidencji wbrew obowiązkowi jest niezgodne z prawem, a właściciel takiego obiektu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. (art. 601 §4. pkt. 3 Kodeksu Wykroczeń).

Karze podlegają również podmioty które (art. 601 §4. pkt. 2, 2a, 4 Kodeksu Wykroczeń):

  • świadczą usługi hotelarskie używając nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
  • świadczą usługi hotelarskie, używają oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
  • świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia.

Wobec powyższego zawiadamiamy o konieczności dokonania zgłoszenia obiektu noclegowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia (Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 pok. 262, tel.: 48 362 09 53).