System gospodarki odpadami komunalnymi

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Gmina Miasta Radomia organizuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pozbywając się odpadów komunalnych zobowiązani są do posiadania umowy z podmiotem świadczącym usługi odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i rachunków potwierdzających uiszczanie opłat za takie usługi.

Wszyscy właściciele nieruchomości, zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

 

 

 

Jak prawidłowo segregowaćOpłatyPodział miasta na sektory - charakterystyka sektorówDeklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiWykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOKMiejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowaniaPrawoZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - elektroodpadyPoziomy recyklinguEdukacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymiAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Segregacja na facebooku

Aplikacja Evenio