Sposób gromadzenia odpadów komunalnych

Właściciele nieruchomości na terenie Radomia mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Co to jest segregacja i dlaczego należy segregować śmieci?

 • Segregacja polega na oddzielnym gromadzeniu poszczególnych frakcji/rodzajów odpadów, po to aby móc je ponownie wykorzystać. Aby ją stosować wystarczy nasza wiedza i chęci. Dzięki niej nieużyteczne już przedmioty nie trafią na składowisko.
 • Najlepsze efekty daje segregacja „u źródła” czyli ta, prowadzona bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Posegregowane odpady są wtedy czyste i mają najwyższą wartość surowcową.

Jak segregować odpady komunalne w Radomiu?

Na terenie Gminy Miasta Radomia prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów:

 1. papieru obejmującego odpady z papieru i tektury
 2. szkła, w tym opakowań ze szkła
 3. metali, w tym opakowań z metali
 4. tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych
 5. opakowań wielomateriałowych
 6. bioodpadów
 7. popiołu z palenisk domowych
 8. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 9. odpadów niebezpiecznych
 10. przeterminowanych leków i chemikaliów
 11. odpadów powstających w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych
 12. zużytych baterii i akumulatorów
 13. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 14. zużytych opon rowerowych, motorowerowych, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
 15. odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Pozostałości powstałe po segregacji odpadów komunalnych wyszczególnionych powyżej zbierane i odbierane są jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych organizacją odbioru posegregowanych odpadów zajmuje się gmina w zamian za ponoszoną przez właściciela opłatę. Właściciel nie może już wskazać w składanej deklaracji braku selektywnego zbierania. W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji, Prezydent Miasta określi wyższą opłatę w drodze decyzji.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych pozbywając się odpadów komunalnych zobowiązani są do posiadania umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Postanowienia takiej umowy, powinny zapewniać odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie w podziale na poszczególne frakcje: papier, szkło, bio oraz metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

 

Właściciele nieruchomości mieszanych, które w części są wykorzystywane na cele mieszkalne, a w części mają inne przeznaczenie, powinni oddzielić i oznakować miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkalnej i niemieszkalnej części nieruchomości w sposób umożliwiający ich szybką identyfikację. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych z odpadami komunalnymi powstałymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Właściciele/zarządcy takich nieruchomości powinni:

 1. Złożyć deklarację i wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mieszkalnej części nieruchomości,
 2. Posiadać umowę na odbieranie odpadów komunalnych z niemieszkalnej części nieruchomości, podpisaną zpodmiotem świadczącym usługi w tym zakresie. Postanowienia takiej umowy, powinny zapewniać odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie w podziale na poszczególne frakcje: papier, szkło, bio oraz metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w linku: https://bip.radom.pl/ra/gospodarowanie-odpadami/czystosc-i-porzadek/wykaz-podmiotow-uprawni/32720,Wykaz-podmiotow-uprawnionych-do-odbioru-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieru.html

 

 

Papier i tekturaSzkłoPopiół Odpady wielkogabarytowePrzeterminowane lekiZużyty elektrosprzętZużyte opony części samochodoweOdpady niebezpieczneOdpady rozbiórkowe i budowlaneBaterie i akumulatory