|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Wypracowane dokumenty

W toku prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wypracowano dokumenty bazowe, pomocnicze i pośrednie będące podstawą do opracowania finalnego dokumentu. Jednym z elementów prac nad dokumentem była aktualizacja modelu ruchu. Model ruchu jest to sekwencja funkcji matematycznych wraz z ich parametrami pozwalająca na przekształcenie informacji o zagospodarowaniu przestrzennym oraz informacji o systemie transportowym na informacje […]

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu

PROGRAM: Program Priorytetowy System zielonych inwestycji Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 540 850,00 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 843 382,50 zł OKRES REALIZACJI: 2013-2015 OPIS PROJEKTU: Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Radomiu obejmuje następujący zakres: Projekt obejmuje modernizację oświetlenia w ilości 3925 sztuk, zasilanego […]

Likwidacja niskiej emisji Rejonu Śródmieście z Uwzględnieniem Miasta Kazimierzowskiego poprzez rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego

PROGRAM: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Radpec SA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 564 997,70 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 625 997,50 zł OKRES REALIZACJI: 2008-2011 OPIS PROJEKTU Celem projektu jest rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez podłączenie do niej następujących obiektów: Rynek 3, Rynek 8, ul. 25-Czerwca 72, ul. 25-Czerwca 83, ul. 25-Czerwca 85, ul. Broni 4, […]

Rozwinięcie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego PRIORYTET: III Rozwój lokalny DZIAŁANIE: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe  PODDZIAŁANIE: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Ochrony (Urząd Miejski)  WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 899,94 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 163 084,96 zł OKRES REALIZACJI: 2005-2009 OPIS PROJEKTU: Miasto Kazimierzowskie zostało objęte systemem monitoringu jeszcze w 2006 roku. Zamontowanych zostało wtedy 7 kamer […]

Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego PRIORYTET: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów DZIAŁANIE: 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna  JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Radomski Szpital Specjalistyczny  WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 274 213,22 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 397 675,81 zł OKRES REALIZACJI: 2004-2006 OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy zakupu sprzętu i urządzeń medycznych zakupionych w latach 2004-2008 dla potrzeb całego szpitala.

Zakup wyposażenia medycznego i ambulansu dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego PRIORYTET: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów DZIAŁANIE: 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna  JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  WARTOŚĆ PROJEKTU: 701 175,41 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 525 881,55 zł OKRES REALIZACJI: 2004-2008 OPIS PROJEKTU: Refundacja kosztów poniesionych w latach 2004-2008 na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz ambulansu neonatologicznego.

Nauczyciel zawodu – współczesne wyzwania

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski) WARTOŚĆ PROJEKTU: 338 375,00 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 338 375,00 zł OKRES REALIZACJI: 2013-2015 OPIS PROJEKTU Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 66 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz rozwój umiejętności niezbędnych do kształcenia uczniów zgodnie z […]

Radom – siła współpracy

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu DZIAŁANIE: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora PODDZIAŁANIE: 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw  PARTNER: Gmina Miasta Radomia WARTOŚĆ PROJEKTU: 962 400,00 zł KWOTA DOFINANSOWANIA:  962 400,00 zł OKRES REALIZACJI: 2013-2015 OPIS PROJEKTU Główny cel wspólnego projektu to standaryzacja i […]

Mój staż moja przyszłość

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski) WARTOŚĆ […]

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych – II edycja

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski) WARTOŚĆ […]

Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET: III Wysoka jakość systemu oświaty DZIAŁANIE: 3.3 Poprawa jakości kształcenia PODDZIAŁANIE: 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu  PARTNER: Gmina Miasta Radomia WARTOŚĆ PROJEKTU: 776 014,40 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 776 014,40 zł OKRES REALIZACJI: 2012-2015 OPIS PROJEKTU Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia przyszłych nauczycieli (350 […]

Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.3  Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych  JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski)  WARTOŚĆ PROJEKTU: 839 577,76 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 713 641,09 zł OKRES REALIZACJI: 2010-2013 STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: www.ksztalcenieustawiczne.radom.pl OPIS PROJEKTU Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach […]

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content