|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku – etap 1

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku – etap 1

 

REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15

ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU RYNKU – ETAP 1

 

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową, przebudową nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 z przeznaczeniem na funkcję muzealną i edukacyjną oraz usługowo-biurową, w tym termomodernizacja obiektów umożliwiająca zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Zespół planowanych do rewitalizacji kamienic przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 składa się z połączonych dwóch kamienic o zwartej zabudowie, zwanych Kamienicami Deskurów, które posiadają wspólny dziedziniec wewnętrzny (po realizacji projektu kamienice tworzyć będą spójny funkcjonalno-przestrzennie budynek). Obiekty te wpisane są do rejestru zabytków.

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim – obszaru charakteryzującego się nasilającymi się niepożądanymi zjawiskami społecznymi i ekonomicznymi, a także wysokim stopniem degradacji stanu i zagospodarowania przestrzeni.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim poprzez rewitalizację zabytkowego zespołu kamienic Deskurów na cele gospodarcze i społeczne, w tym kulturowe i edukacyjne.

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych:

   • poprawa jakości oferty kulturalnej poprzez wprowadzenie funkcji muzealnej;

   • zwiększenie dostępności oferty usług społecznych poprzez wprowadzenie funkcji edukacyjnej;

   • poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udostępnienie powierzchni usługowych oraz strefy przedsiębiorczości dla młodych przedsiębiorców;

   • rewaloryzacja zabytkowej zabudowy poprzez przywrócenie jej wartości użytkowych i artystyczno-historycznych;

   • aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji;

   • aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

   • poprawa dostępu do istniejącej zabudowy dla osób z niepełnosprawnościami;

   • podniesienie efektywności energetycznej budynku.

  W zakres projektu wchodzą następujące działania:

    • opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności i jego aktualizacja)

    • rewitalizacja nieruchomości – roboty termomodernizacyjne

    • rewitalizacja nieruchomości – pozostałe roboty budowlane

    • przyłączenie do sieci w zakresie dostaw mediów

    • sprawowanie nadzorów (nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny)

    • promocja projektu.

   W rewitalizowanych obiektach zaprojektowano następujące strefy:

     • Strefa kultury (zlokalizowana na poziomie -1 oraz częściowo +1) – w ramach tej strefy prowadzona bedzie działalność kulturalna wraz z działem muzealnym. W obszarze działalności kulturalnej prowadzone będą działania w zakresie inspirowania i organizacji wydarzeń kulturalnych w kamienicy Deskurów i w przestrzeni miejskiej, na skalę lokalną i regionalną. Zakłada się wykorzystanie różnych form działalności, takich, jak: koncerty, spektakle, wydarzenia literackie, wystawy plastyczne, festiwale interdyscyplinarne, a także różne formy edukacji kulturalnej oraz diagnozowania potrzeb użytkowników kultury (warsztaty, konkursy, konwersatoria i seminaria, lekcje wiedzy o kulturze, prezentacje nowych technologii i form kultury, szkolenia dla twórców i organizatorów kultury). Funkcjonujący w ramach tej strefy dział muzealny prowadzić będzie działalność m.in. w zakresie organizacji wystaw wykorzystujących nowe technologie, gromadzenia obiektów materialnych oraz relacji historycznych i „historii mówionej”, itp. Ponadto prowadzić będzie własne badania i kwerendy oraz działalność wystawienniczą. Szeroki zakres działalności tej strefy ma na celu stworzenie szerokiej oferty, atrakcyjnej dla różnych grup odbiorców.

     • Strefa edukacyjna (zlokalizowana na poziomie +1) – w ramach tej strefy prowadzone będą działania z zakresu edukacji i realizacji projektów społecznych. Prowadzona w zrewitalizowanym obiekcie działalność edukacyjna będzie miała charakter wieloaspektowy i obejmie: edukację historyczną, edukację obywatelską, edukację zwiększającą aktywność społeczną i zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz edukację przygotowującą młodzież do wejścia na rynek pracy. Realizacja założonych projektów edukacyjnych przyczyni się do podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Z pomieszczeń tej strefy, dla realizacji swoich projektów edukacyjnych, korzystać będą nieodpłatnie instytucje publiczne, organizacje branżowe, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, placówki miejskie i inne podmioty nie działające dla osiągnięcia zysku.

     • Strefa przedsiębiorczości (zlokalizowana na poddaszu) – w ramach tej strefy początkującym przedsiębiorcom udostępniane będą przestrzenie do prowadzenia działalności gospodarczej, co stanowić ma impuls i zachętę do rozpoczęcia własnej aktywności zawodowej. Przedsiębiorcy ci mogą również liczyć na kompleksowe wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie doradztwa związanego z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, organizacji szkoleń i warsztatów.

     • Strefa usług (zlokalizowana na parterze) – w ramach tej strefy zostanie uruchomiona działalność handlowa i usługowa. Zakłada się, iż charakter prowadzonej działalności będzie wpisywał się w potrzeby obszaru rewitalizacji. Przewiduje się lokalizację takich podmiotów, jak: restauracje, kawiarnie, punkty handlowo-usługowe (np. sklep dla plastyków, galeria sztuki lokalnych twórców, produktów/usług lokalnych i regionalnych nawiązujących do tradycji rzemieślniczych).

    Projekt generuje następujące bezpośrednie efekty społeczno-gospodarcze:

      • Zwiększenie dostępności do usług społecznych (kulturalnych i edukacyjnych), realizowanych przez placówki miejskie, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

      • Zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, w związku z projektowanym ulokowaniem w strefie usług podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlowo-usługową oraz w ramach strefy przedsiębiorczości. W rezultacie pozwoli to na ograniczenie skali negatywnych zjawisk w zakresie liczby osób bezrobotnych, w tym liczby osób długotrwale bezrobotnych, liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej oraz ograniczenie patologii związanych z bezrobociem. Ponadto w na rzecz działalności w strefie kultury oraz w strefie edukacji utworzonych zostanie łącznie 16 etatów.

      • Udostępnienie przestrzeni do działalności gospodarczej o charakterze usługowo-handlowym (z wykluczeniem obiektów wielkopowierzchniowych), w tym sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych – w ramach projektu zaplanowano przestrzenie, które będą udostępniane na potrzeby prowadzenia działalności handlowo-usługowej m.in. w zakresie lokali gastronomicznych, handlu i usług.

     Ponadto. zaplanowane w ramach projektu działania termomodernizacyjne umożliwią zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, a tym samym ograniczenie negatywnego oddziaływania rewitalizowanych obiektów na środowisko naturalne.

     Rewitalizowane obiekty zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co przełoży się na poprawę dostępu do istniejącej zabudowy dla tej grupy osób. Będą one mogły bez ograniczeń korzystać z infrastruktury rewitalizowanych obiektów oraz ich oferty kulturalnej, edukacyjnej, handlowo-usługowej oraz oferty strefy przedsiębiorczości. Powyższe zwiększy poziom ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz będzie zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu. W wyniku realizacji projektu nastąpi lepsze zintegrowanie osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem społecznym.

     Całkowita wartość Projektu: 36 497 948,96 PLN, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 323 891,02 PLN

     Dofinansowanie udzielone na realizację Projektu w łącznej kwocie 19 307 696,46 PLN, w tym:

     – ze środków EFRR w kwocie 16 259 112,81 PLN (stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

     – ze środków budżetu państwa w kwocie  3 048 583,65 PLN (stanowiącej nie więcej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

     Galeria zdjęć

     Stan przed realizacją prac rewitalizacyjnych:

      

     Stan w trakcie realizacji prac rewitalizacyjnych:

      

     Stan po zakończeniu realizacji prac rewitalizacyjnych:

     NA CZASIE

     Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

     23 maja 2024

     Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

     21 maja 2024

     Tłumy radomian na Nocy Muzeów

     19 maja 2024

     Serwisy specjalne

     Logo VisitRadom.pl
     copradom
     invest
     konsultacje
     czyste_powietrze_logo_v12-02-1
     oswiatawradomiu
     zwierzeta
     ibom

     Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

     Skip to content