|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku – etap 1

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku – etap 1

 

REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15

ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU RYNKU – ETAP 1

 

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową, przebudową nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 z przeznaczeniem na funkcję muzealną i edukacyjną oraz usługowo-biurową, w tym termomodernizacja obiektów umożliwiająca zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Zespół planowanych do rewitalizacji kamienic przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 składa się z połączonych dwóch kamienic o zwartej zabudowie, zwanych Kamienicami Deskurów, które posiadają wspólny dziedziniec wewnętrzny (po realizacji projektu kamienice tworzyć będą spójny funkcjonalno-przestrzennie budynek). Obiekty te wpisane są do rejestru zabytków.

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim – obszaru charakteryzującego się nasilającymi się niepożądanymi zjawiskami społecznymi i ekonomicznymi, a także wysokim stopniem degradacji stanu i zagospodarowania przestrzeni.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim poprzez rewitalizację zabytkowego zespołu kamienic Deskurów na cele gospodarcze i społeczne, w tym kulturowe i edukacyjne.

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych:

   • poprawa jakości oferty kulturalnej poprzez wprowadzenie funkcji muzealnej;

   • zwiększenie dostępności oferty usług społecznych poprzez wprowadzenie funkcji edukacyjnej;

   • poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udostępnienie powierzchni usługowych oraz strefy przedsiębiorczości dla młodych przedsiębiorców;

   • rewaloryzacja zabytkowej zabudowy poprzez przywrócenie jej wartości użytkowych i artystyczno-historycznych;

   • aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji;

   • aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

   • poprawa dostępu do istniejącej zabudowy dla osób z niepełnosprawnościami;

   • podniesienie efektywności energetycznej budynku.

  W zakres projektu wchodzą następujące działania:

    • opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności i jego aktualizacja)

    • rewitalizacja nieruchomości – roboty termomodernizacyjne

    • rewitalizacja nieruchomości – pozostałe roboty budowlane

    • przyłączenie do sieci w zakresie dostaw mediów

    • sprawowanie nadzorów (nadzór inwestorski, konserwatorski, archeologiczny)

    • promocja projektu.

   W rewitalizowanych obiektach zaprojektowano następujące strefy:

     • Strefa kultury (zlokalizowana na poziomie -1 oraz częściowo +1) – w ramach tej strefy prowadzona bedzie działalność kulturalna wraz z działem muzealnym. W obszarze działalności kulturalnej prowadzone będą działania w zakresie inspirowania i organizacji wydarzeń kulturalnych w kamienicy Deskurów i w przestrzeni miejskiej, na skalę lokalną i regionalną. Zakłada się wykorzystanie różnych form działalności, takich, jak: koncerty, spektakle, wydarzenia literackie, wystawy plastyczne, festiwale interdyscyplinarne, a także różne formy edukacji kulturalnej oraz diagnozowania potrzeb użytkowników kultury (warsztaty, konkursy, konwersatoria i seminaria, lekcje wiedzy o kulturze, prezentacje nowych technologii i form kultury, szkolenia dla twórców i organizatorów kultury). Funkcjonujący w ramach tej strefy dział muzealny prowadzić będzie działalność m.in. w zakresie organizacji wystaw wykorzystujących nowe technologie, gromadzenia obiektów materialnych oraz relacji historycznych i „historii mówionej”, itp. Ponadto prowadzić będzie własne badania i kwerendy oraz działalność wystawienniczą. Szeroki zakres działalności tej strefy ma na celu stworzenie szerokiej oferty, atrakcyjnej dla różnych grup odbiorców.

     • Strefa edukacyjna (zlokalizowana na poziomie +1) – w ramach tej strefy prowadzone będą działania z zakresu edukacji i realizacji projektów społecznych. Prowadzona w zrewitalizowanym obiekcie działalność edukacyjna będzie miała charakter wieloaspektowy i obejmie: edukację historyczną, edukację obywatelską, edukację zwiększającą aktywność społeczną i zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz edukację przygotowującą młodzież do wejścia na rynek pracy. Realizacja założonych projektów edukacyjnych przyczyni się do podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Z pomieszczeń tej strefy, dla realizacji swoich projektów edukacyjnych, korzystać będą nieodpłatnie instytucje publiczne, organizacje branżowe, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, placówki miejskie i inne podmioty nie działające dla osiągnięcia zysku.

     • Strefa przedsiębiorczości (zlokalizowana na poddaszu) – w ramach tej strefy początkującym przedsiębiorcom udostępniane będą przestrzenie do prowadzenia działalności gospodarczej, co stanowić ma impuls i zachętę do rozpoczęcia własnej aktywności zawodowej. Przedsiębiorcy ci mogą również liczyć na kompleksowe wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie doradztwa związanego z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, organizacji szkoleń i warsztatów.

     • Strefa usług (zlokalizowana na parterze) – w ramach tej strefy zostanie uruchomiona działalność handlowa i usługowa. Zakłada się, iż charakter prowadzonej działalności będzie wpisywał się w potrzeby obszaru rewitalizacji. Przewiduje się lokalizację takich podmiotów, jak: restauracje, kawiarnie, punkty handlowo-usługowe (np. sklep dla plastyków, galeria sztuki lokalnych twórców, produktów/usług lokalnych i regionalnych nawiązujących do tradycji rzemieślniczych).

    Projekt generuje następujące bezpośrednie efekty społeczno-gospodarcze:

      • Zwiększenie dostępności do usług społecznych (kulturalnych i edukacyjnych), realizowanych przez placówki miejskie, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

      • Zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, w związku z projektowanym ulokowaniem w strefie usług podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlowo-usługową oraz w ramach strefy przedsiębiorczości. W rezultacie pozwoli to na ograniczenie skali negatywnych zjawisk w zakresie liczby osób bezrobotnych, w tym liczby osób długotrwale bezrobotnych, liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej oraz ograniczenie patologii związanych z bezrobociem. Ponadto w na rzecz działalności w strefie kultury oraz w strefie edukacji utworzonych zostanie łącznie 16 etatów.

      • Udostępnienie przestrzeni do działalności gospodarczej o charakterze usługowo-handlowym (z wykluczeniem obiektów wielkopowierzchniowych), w tym sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych – w ramach projektu zaplanowano przestrzenie, które będą udostępniane na potrzeby prowadzenia działalności handlowo-usługowej m.in. w zakresie lokali gastronomicznych, handlu i usług.

     Ponadto. zaplanowane w ramach projektu działania termomodernizacyjne umożliwią zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, a tym samym ograniczenie negatywnego oddziaływania rewitalizowanych obiektów na środowisko naturalne.

     Rewitalizowane obiekty zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co przełoży się na poprawę dostępu do istniejącej zabudowy dla tej grupy osób. Będą one mogły bez ograniczeń korzystać z infrastruktury rewitalizowanych obiektów oraz ich oferty kulturalnej, edukacyjnej, handlowo-usługowej oraz oferty strefy przedsiębiorczości. Powyższe zwiększy poziom ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz będzie zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu. W wyniku realizacji projektu nastąpi lepsze zintegrowanie osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem społecznym.

     Całkowita wartość Projektu: 36 497 948,96 PLN, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 323 891,02 PLN

     Dofinansowanie udzielone na realizację Projektu w łącznej kwocie 19 307 696,46 PLN, w tym:

     – ze środków EFRR w kwocie 16 259 112,81 PLN (stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

     – ze środków budżetu państwa w kwocie  3 048 583,65 PLN (stanowiącej nie więcej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

     Galeria zdjęć

     Stan przed realizacją prac rewitalizacyjnych:

      

     Stan w trakcie realizacji prac rewitalizacyjnych:

      

     Stan po zakończeniu realizacji prac rewitalizacyjnych:

     NA CZASIE

     Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

     22 kwietnia 2024

     Budowa wiaduktu przebiega zgodnie z planem

     19 kwietnia 2024

     Obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

     19 kwietnia 2024

     W maju ruszy budowa dwóch trybun na stadionie przy ul. Struga

     18 kwietnia 2024

     Serwisy specjalne

     Logo VisitRadom.pl
     copradom
     invest
     konsultacje
     czyste_powietrze_logo_v12-02-1
     oswiatawradomiu
     zwierzeta
     ibom

     Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

     Skip to content