|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” –  EDYCJA 2024

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, utworzono z dniem 01 stycznia 2019 r. państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja w latach 2019 – 2023. 

            W dniu 01.03.2024 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 554 451,60 zł, które w pełni pokrywa koszty  realizacji  zadania.

            Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji ww. Programu poprzez uchwalenie Lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, który skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia i będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga sprawowania stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usług opieki wytchnieniowej.  

Celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy świadczonej w formie usług opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie oraz okresowe zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie udzielane w odniesieniu do osób
z niepełnosprawnościami, członkom ich rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to
z punktu widzenia osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna zasadne i celowe.

Lokalny Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 będzie realizowany w dwóch formach:

1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma zgodę Gminy Miasta Radomia, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizatorem formy opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast realizatorem formy opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma zgodę Gminy Miasta Radomia będzie organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej:

1. Limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Przyznana w ramach Programu opieka wytchnieniowa może być świadczona w maksymalnej nieprzerwanej długości 8 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Limit 14 dób usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, który może być wykorzystany w częściach zgodnie z potrzebami osoby z niepełnosprawnością lub jej opiekuna. Przyznana w ramach Programu opieka wytchnieniowa będzie wynosić co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi i obejmować nocleg osoby z niepełnosprawnością, co najmniej w godzinach 22.00-6.00. Jedna doba usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego nie może przekraczać 24 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi.

          Przewidziany w Programie limit usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego będzie realizowany w odniesieniu do osób
z niepełnosprawnościami. Przewidziany w Programie limit usług dotyczy także przypadków, w których:

– bezpośrednia opieka nad osobą z niepełnosprawnością jest sprawowana przez więcej niż jednego opiekuna, a także

– opiekun sprawuje bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością.

          Warunki uzyskania pomocy w ramach Lokalnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, składa wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134. W przypadku ubiegania się o przyznanie usługi pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma zgodę Gminy Miasta Radomia, dokumenty należy złożyć do podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia.

2. Karty zgłoszeń rozpatrywane będą w kolejności daty wpływu, z tym zastrzeżeniem, że
w pierwszej kolejności pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie kierowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.  

3. Pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego świadczoną
w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością przyznaje się w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego z członkiem rodziny lub opiekunem osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla przyznania tego rodzaju usług.

4.  Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: 

(48) 360-83-14, (48) 360-87-07 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134,

(48) 362-09-48, (48) 362-01-37 w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53.

NA CZASIE

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Budowa wiaduktu przebiega zgodnie z planem

19 kwietnia 2024

Obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2024

W maju ruszy budowa dwóch trybun na stadionie przy ul. Struga

18 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content