|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Aqua Fitness

AQUA FITNESS – REGULAMIN

I. Zasady ogólne
1. Każdy uczestnik zajęć ww. programu jest obowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem uczestnictwa oraz regulaminami obowiązującymi na terenie obiektów na których organizowane są zajęcia oraz ich przestrzegania.
2. Udział w zajęciach jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
3. Uczestnikiem zajęć mogą być mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 50 lat, (nie dotyczy wolontariuszy) i zapisali się na zajęcia. Zapisana osoba musi wypełnić i podpisać ZGŁOSZENIE uczestnictwa i przekazać go na pierwszych zajęciach instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
4. Zajęcia nieodpłatne dla uczestnika odbywają się jeden raz w tygodniu. Zajęcia są organizowane tylko w przypadku pozyskania pełnego finansowania na realizację zajęć. Udział w każdych dodatkowych zajęciach dla uczestnika w ciągu tygodnia jest możliwy na zasadach odpłatnych. Opłata powinna być wniesiona do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc którego dotyczy opłata na konto: MBank 35 1140 2004 0000 3102 8079 3053.
5. Dot. Zajęć odpłatnych opłata za zajęcia, w których uczestnik nie uczestniczył nie jest zwracana, jak również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć. W sytuacji, kiedy zostanie dokonana opłata za zajęcia, a uczestnik z własnej winy, zdarzeń losowych, nagłych nieobecności nie może uczestniczyć wpłata nie jest zwracana.
6. Ogłoszenie naboru uczestników zajęć jest prowadzone za pomocą strony internetowej Akademii Aktywności – https://www.akademiaaktywnosci.eu/ , fanpage Akademia Aktywności – https://www.facebook.com/AkademiaAktywnosciRadom, lub za pośrednictwem lokalnych mediów publicznych.
7. Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem OC i NW.
8. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z danej formy ćwiczeń. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych czy problemów z kręgosłupem, przed przyjściem na tego rodzaju zajęcia należy skonsultować się z lekarzem.
9. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także niedostosowanie się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy oraz instruktor nie ponoszą odpowiedzialności.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z uczestnikami zajęć wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania.

II. Zasady korzystania z zajęć
1. Zajęcia odbywają tylko w obecności instruktora.
2. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc odpowiednio wcześniej. Wszyscy uczestnicy muszą się podporządkować instruktorowi prowadzącemu zajęcia. W szatni należy pozostawić rzeczy osobiste oraz urządzenia elektroniczne. Podczas ćwiczeń obowiązują stroje sportowe (czepek, klapki, kostium kąpielowy).
3. Z zajęć nie wolno korzystać:
– osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
– chorym na górne drogi oddechowe (kaszel, katar),
– osobom mającym trudności w oddychaniu,
– osobom cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,
– osobom z niewydolnością układu krążenia.
4. Organizatorzy oraz instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć przez osoby, które nie powinny lub nie mogą korzystać z takiej formy aktywności.
5. Warunkiem udziału w zajęciach jest potwierdzenie obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem na listach znajdujących się na recepcjach przed rozpoczęciem zajęć. UWAGA!!! Na żądanie instruktora lub Zarządcy obiektu należy potwierdzić swoją osobę dokumentem ze zdjęciem/ legitymacją itp.
6. Zajęcia prowadzone są w zorganizowanych grupach z instruktorem i trwają 45 minut.
7. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.
8. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, bezpośrednio następujące po sobie powoduje trwałe wykreślenie z listy uczestników. Usprawiedliwienia należy zgłaszać do kasy basenu w dniu i godzinie odbywających się zajęć.
9. W przypadkach wykreślenia z listy obecności zajęć, uczestnik traci możliwość ponownego udziału w nieodpłatnych zajęciach w danej edycji.
10. Akademia Aktywności powiadamia uczestników o odwołaniu zajęć za pomocą indywidualnych wiadomości sms lub za pośrednictwem fanpage Akademia Aktywności.
11. Akademia Aktywności zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
– zapisania się na zajęcia mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia (15 osób);
– zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji (>15osób).
12. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia, Akademia Aktywności zawsze stara się zorganizować zastępstwo.
13. Akademia Aktywności zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
– gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
– braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
– z przyczyn niezależnych od Akademii Aktywności, natomiast leżących po stronie zarządcy basenu (nieczynna pływalnia itp.)

Aktualne informacje pod tym linkiem

Zgłoszenie Aqua Fitness

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content