|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Mocny kręgosłup / Joga / Pilates / Taniec / Zumba / Fitness

Mocny kręgosłup / Joga / Pilates / Taniec / Zumba / Fitness

MOCNY KRĘGOSŁUP / JOGA / PILATES / TANIEC / ZUMBA / FITNESS – REGULAMIN

I. Zasady ogólne
1. Każdy uczestnik zajęć ww. programu jest obowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem uczestnictwa oraz regulaminami obowiązującymi na terenie obiektów na których organizowane są zajęcia oraz ich przestrzegania.
2. Udział w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
3. Uczestnikiem zajęć mogą być mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 50 lat, (nie dotyczy wolontariuszy) i zapisali się na zajęcia. Zapisana osoba musi wypełnić i podpisać ZGŁOSZENIE uczestnictwa i przekazać go na pierwszych zajęciach instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
4. Zajęcia nieodpłatne dla uczestnika odbywają się jeden raz w tygodniu. Zajęcia są organizowane tylko w przypadku pozyskania pełnego finansowania na realizację zajęć. Udział w każdych dodatkowych zajęciach dla uczestnika w ciągu tygodnia jest możliwy na zasadach odpłatnych. Opłata powinna być wniesiona do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc którego dotyczy opłata na konto: MBank 35 1140 2004 0000 3102 8079 3053.
5. W przypadku odpłaty za zajęcia za zajęcia, w których uczestnik nie uczestniczył z własnej winy, zdarzeń losowych lub innych powodów opłata nie jest zwracana, jak również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć. W sytuacji, kiedy zostanie dokonana opłata za zajęcia, a, nagłych nieobecności nie może uczestniczyć wpłata nie jest zwracana.
6. Ogłoszenie naboru uczestników zajęć jest prowadzone za pomocą strony internetowej Akademii Aktywności – https://www.akademiaaktywnosci.eu/ , fanpage Akademia Aktywności – https://www.facebook.com/AkademiaAktywnosciRadom, lub za pośrednictwem lokalnych mediów publicznych.
7. Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem OC i NW.
8. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z danej formy ćwiczeń. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych czy problemów z kręgosłupem, przed przyjściem na tego rodzaju zajęcia należy skonsultować się z lekarzem.
9. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także niedostosowanie się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z uczestnikami zajęć wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania.

II. Zasady korzystania z zajęć
1. Zajęcia odbywają tylko w obecności instruktora.
2. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc odpowiednio wcześniej. Wszyscy uczestnicy muszą się podporządkować instruktorowi prowadzącemu zajęcia. W szatni należy pozostawić rzeczy osobiste oraz urządzenia elektroniczne. Na sali ćwiczeń obowiązują stroje sportowe.
3. Z zajęć nie wolno korzystać:
– osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
– chorym na górne drogi oddechowe (kaszel, katar),
– osobom mającym trudności w oddychaniu,
– osobom cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,
– osobom z niewydolnością układu krążenia.
4. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności fizycznej bądź samopoczucia, nie powinny korzystać z zajęć. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć.
5. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie własnego ręcznika, wygodnego stroju sportowego, obuwia na zmianę oraz potwierdzenie obecności na zajęciach. UWAGA-obecność potwierdzamy poprzez każdorazowe podpisanie listy obecności przed rozpoczęciem zajęć, nie po zajęciach ani w trakcie.
6. Zajęcia prowadzone są w zorganizowanych grupach z instruktorem i trwają 60 minut.
7. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.
8. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, bezpośrednio następujące po sobie powoduje trwałe wykreślenie z listy uczestników. Usprawiedliwienia należy zgłaszać do instruktora przed planowaną nieobecnością.
9. W przypadkach wykreślenia z listy obecności zajęć, uczestnik traci możliwość ponownego udziału w nieodpłatnych zajęciach.
10. Akademia Aktywności powiadamia uczestników o wszelkich nowościach, zmianach w tym: terminy naborów, przesunięciu lub odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub za pośrednictwem fanpage Akademia Aktywności.
11. Akademia Aktywności zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
– zapisania się na zajęcia mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do ich rozpoczęcia;
– zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
12. W przypadku rozwiązania grupy, Akademia Aktywności zwraca wpłacone opłaty lub umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.
13. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia, Akademia Aktywności stara się zorganizować zastępstwo.
13. Akademia Aktywności zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
– gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
– braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora; – z przyczyn niezależnych od Akademii Aktywności, natomiast leżących po stronie Zarządcy obiektu.

 

Zgłoszenie Mocny kręgosłup / Joga

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content