|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – 2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy z ww. programu obowiązujące w 2023 roku:

– dla osób samotnych 200% ustawowego kryterium dochodowego to jest 1552zł,

– dla osób w rodzinie 200% ustawowego kryterium dochodowego to jest 1200zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą 3 moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży;
  2. Moduł dla osób dorosłych;
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych  i samotnych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłek;
  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności: 
  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

               W związku z realizacją Programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Radom w dniu 18 grudnia 2018 roku podjęła następujące uchwały, zmienione w dniu 30 stycznia 2023r. :

  • Uchwała Nr V/64/2018 Rady Miejskiej w Radomiu zmieniona Uchwałą nr LXXXIX/854/2023 w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasta Radomia – posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  • Uchwała Nr V/65/2018 Rady Miejskiej w Radomiu zmieniona Uchwałą   nr LXXXIX/855/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  • Uchwała Nr V/66/2018 Rady Miejskiej w Radomiu zmieniona Uchwałą nr LXXXIX/856/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Radomia, który realizuje to zadanie poprzez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

Dotacja przyznawana jest przez Wojewodę na wniosek Prezydenta Miasta. Wysokość dotacji ustalana jest między wojewodą a  prezydentem miasta i określona jest w umowie o udzielenie dotacji gminie.

            W ramach programu udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art.8 ww ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym chorym i niepełnosprawnym.

            Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje również w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość dożywiania uczniów bez decyzji MOPS na podstawie informacji dyrektora szkoły. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w ww. sposób nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych     w placówkach oświatowych na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

                        Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy nr WPS-I.946.1.207.2023 Wojewoda przekazał na realizację zadania w2023 roku  Miastu Radom  środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 5.088.794 zł. Udział środków własnych Gminy wydatkowanych na realizację Programu musi stanowić kwotę nie mniejszą niż 20% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2023 roku. Gmina Miasta Radom przeznaczyła na ten cel dodatkowe środki w wysokości 60.000 zł. Wkład własny Gminy obecnie wynosi 1.560.000zł. Przewidywana całkowita wartość zadania wynosi 6.648.794zł.

W ramach programu MOPS w Radomiu realizuje:

– dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych na podstawie decyzji administracyjnych,

– dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych na podstawie informacji dyrektora szkoły,

– dożywianie osób dorosłych w formie posiłku dwudaniowego w stołówkach wyłonionych w trybie przetargu,

– świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego,

– w formie bonów żywieniowych realizowanych w placówkach handlowych i gastronomicznych.

W celu uzyskania pomocy w ramach programu należy zgłosić się do właściwego Zespołu Pracy Socjalnej celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, na podstawie którego zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna.

NA CZASIE

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Budowa wiaduktu przebiega zgodnie z planem

19 kwietnia 2024

Obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2024

W maju ruszy budowa dwóch trybun na stadionie przy ul. Struga

18 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content