|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Likwidacja Stowarzyszenia kultury fizycznej

Likwidacja Stowarzyszenia kultury fizycznej

Likwidacja i wykreślenie wpisu z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wykreślenie klubu sportowego z ewidencji jest możliwe dopiero po zakończeniu procesu jego likwidacji.

Dokonuje się jej na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w związku z art. 4 ustawy o sporcie).
Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
W trakcie procesu likwidacji klub nie może prowadzić działalności określonej  w statucie. Z dniem zarządzenia likwidacji ustaje również umocowanie członków zarządu do reprezentowania klubu, a w jego imieniu działać może jedynie jego likwidator.

Przebieg postępowania:

1. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność i byt prawny, powinni na zebraniu członków:

•  podjąć zgodną z zapisami statutu uchwałę o rozwiązaniu klubu

W uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu (o ile taki majątek istnieje); a także powołać likwidatora (najczęściej likwidatorami stają się członkowie zarządu).

2. Następnie likwidator:

 podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej, w siedzibie klubu),

• pisemnie zawiadamia starostę (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół  z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności.

3. W dalszej kolejności likwidator dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności oraz składa do starosty wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji, sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych zwolnionych z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1g ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klub traci osobowość prawną.

Z decyzją o wykreśleniu z ewidencji należy zgłosić się do Urzędu Skarbowego i GUS.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Pismo - likwidacja klubu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji
Wzorcowy protokół zebrania ws. rozwiązania klubu

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content