|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Likwidacja Stowarzyszenia kultury fizycznej

Likwidacja Stowarzyszenia kultury fizycznej

Likwidacja i wykreślenie wpisu z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wykreślenie klubu sportowego z ewidencji jest możliwe dopiero po zakończeniu procesu jego likwidacji.

Dokonuje się jej na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w związku z art. 4 ustawy o sporcie).
Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
W trakcie procesu likwidacji klub nie może prowadzić działalności określonej  w statucie. Z dniem zarządzenia likwidacji ustaje również umocowanie członków zarządu do reprezentowania klubu, a w jego imieniu działać może jedynie jego likwidator.

Przebieg postępowania:

1. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność i byt prawny, powinni na zebraniu członków:

•  podjąć zgodną z zapisami statutu uchwałę o rozwiązaniu klubu

W uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu (o ile taki majątek istnieje); a także powołać likwidatora (najczęściej likwidatorami stają się członkowie zarządu).

2. Następnie likwidator:

 podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej, w siedzibie klubu),

• pisemnie zawiadamia starostę (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół  z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności.

3. W dalszej kolejności likwidator dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności oraz składa do starosty wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji, sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych zwolnionych z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1g ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klub traci osobowość prawną.

Z decyzją o wykreśleniu z ewidencji należy zgłosić się do Urzędu Skarbowego i GUS.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Pismo - likwidacja klubu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji
Wzorcowy protokół zebrania ws. rozwiązania klubu

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content