|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Pomoc

Care for the elderly abstract concept vector illustration.

ul. Malczewskiego 20B, 26-600 Radom
tel.: 48 362 27 45 tel. zaufania: 19288
fax: 48 362 54 61
e-mail: pomoc@tpd.radom.pl

Z pomocy  Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły
się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:

 •  osoby i rodziny dotknięte przemocą domową
 •  osoby z problemami uzależnień
 •  osoby dorosłe oraz dzieci dotknięte przemocą seksualną
 •  bliscy osób doświadczających przemocy
 •  rodziny w kryzysie

Zakres pomocy:

 •  interwencja kryzysowa
 •  kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie
 •  prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych
 •  prowadzenie krótkotrwałej psychoterapii indywidualnej
 •  poradnictwo prawne
 •  mediacje rodzinne
 •  udzielanie schronienia dla matek z dziećmi (ofiar przemocy domowej) /hostel/

ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom
tel.: 48 360 84 88

 • USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego na podstawie którego, zostaje ustalona sytuacja zdrowotna, materialna, rodzinna i mieszkaniowa osoby ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu posiadanego przez osobę, na której rzecz będzie świadczona pomoc i została przedstawiona w poniższej tabeli:

 • DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) jeżeli ich dochód w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 300 % kryterium dochodowego:
   a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy od kwoty od kwoty 1902 zł*,
   b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli dochód jest wyższy od kwoty 1542 zł*,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

* – kwoty kryterium dochodowego obowiązują od 1 października 2015 r.

Wymagane dokumenty:

 • – wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – zgoda właściwego sądu;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność objęcia osoby całodobową opieką ze wskazaniem typu placówki;
 • zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i potrącenia jej z kwoty otrzymywanego świadczenia (emerytury, zasiłku stałego itp);
 • decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury;
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego itp.
 • oświadczenia o wysokości dochodów osób obowiązanych do wnoszenia opłaty za dom pomocy społecznej

Przyznanie świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w miejscu zamieszkania osoby.

Dochód na osobę – procent kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
Wysokość dochodu w zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby samotnie gospodarującej
Wysokość dochodu w zł netto dla osoby w rodzinie
Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby w rodzinie
do 100%
do 634,00
nieodpłatnie
do 514,00
nieodpłatnie
powyżej 100% do 130%
634,01 – 824,20
2 % – 0,41
514,01 – 668,20
3,5 % – 0,71
powyżej 130% do 160%
824,21 – 1014,40
4 % – 0,81
668,21 – 822,40
7 % – 1,42
powyżej 160% do 190%
1014,41 –1204,60
7 % – 1,42
822,41 – 976,60
11 % – 2,23
powyżej 190% do 220%
1204,61 –1394,80
11 % – 2,23
976,61 – 1130,80
15 % – 3,04
powyżej 220% do 240%
1394,81 –1521,60
15 % – 3,04
1130,81 -1233,60
20 % – 4,05
powyżej 240% do 260%
1521,61 –1648,40
17 % – 3,44
1233,61 –1336,40
25 % – 5,06
powyżej 260% do 270%
1648,41 –1711,80
30 % – 6,08
1336,41 –1387,80
35 % – 7,09
powyżej 270% do 280%
1711,81 –1775,20
35 % – 7,09
1387,81 –1439,20
40 % – 8,10
powyżej 280% do 290%
1775,21 –1838,60
40 % – 8,10
1439,21 –1490,60
45 % – 9,11
powyżej 290% do 310%
1838,61 –1965,40
45 % – 9,11
1490,61 –1593,40
50 % – 10,13
powyżej 310% do 330%
1965,41 –2092,20
50 % – 10,13
1593,41 –1696,20
70 % – 14,18
powyżej 330% do 350%
2092,21 –2219,00
65 % – 13,16
1696,21 –1799,00
80 % – 16,20
powyżej 350% do 400%
2219,01 –2536,00
80 % – 16,20
1799,01 –2056,00
90 % – 18,23
powyżej 400%
powyżej 2536,01
100 % – 20,25
powyżej 2056,01
100 % -20,25

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 134,  w pokojach 213 i 215, w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod nr. 48/360 – 83- 14 i 48/360 -87 -07.

ul. Kościelna 5, 26-600 Radom
tel.: 48 365 29 29

Caritas Diecezji Radomskiej informuje o działaniach na rzecz seniorów:

 •  ul. Kościelna 5 w Radomiu:

– Pomoc żywnościowa (pon. – pt. w godz. 8.30 -11.30)
– Magazyn odzieżowy (pon. – pt. w godz. 8.30 – 10.30)
– Jadłodajnia (pon. – pt, w godz. 12.00 – 14.00)
– Wypożyczalnia sprzętu medycznego (pon. – pt w godz. 13.30 – 15.30)
– Pomoc psychologiczna i prawna (pon. – pt, w godz. 8.00 – 16.00)
– Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej (pon. – pt, w godz. 8.00.-16.00)

 •  ul. Grzybowska 22:

– Jadłodajnia (pon. – pt, w godz. 12.00.-14.00)

 •  ul. Zagłoby 3:

– Dom dla Bezdomnych Kobiet (całodobowa)
– Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn (1 październik – 30 kwietnia) 

NA CZASIE

Więcej pieniędzy dla Radomia z budżetu państwa

27 lutego 2024

Nie żyje prof. Jerzy Jarzębski

27 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

26 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content