|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Urzędy

4901328

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

ul. Zbrowskiego 106, 26-600 Radom
tel.: 48 368 14 00
fax: 48 368 14 98
e-mail: us1424@mz.mofnet.gov.pl

Termin złożenia zeznania

ZasadniczoPIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za miniony rok podatkowy trzeba złożyć do 30 kwietnia następnego roku podatkowego,

PIT–28, PIT-16A i PIT-19Ado 31 stycznia następnego roku podatkowego,
PIT-40 do końca lutego następnego roku podatkowego.

Jednak zgodnie z art. 12 § 5 ordynacji podatkowej jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta) – termin przesuwa się na następny dzień pod dniu lub dniach wolnych od pracy. Przykładowo w 2015 roku 31 stycznia wypadał w sobotę, więc termin przesunął się na 2 lutego 2015 roku.

ZŁOŻ ZEZNANIE ROCZNE PRZEZ INTERNET

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest:

 •  bezpiecznym,
 •  najtańszym,
 •  najprostszym,
 •  najszybszym

Emeryta lub rencistę rozliczy ZUS

Do końca roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do US  oraz do wszystkich emerytów i rencistów, a także osób pobierających świadczenia z ZUS, np. zasiłek chorobowy czy macierzyński, roczne obliczenie podatku na druku PIT-40A/11A.

Jeżeli dana osoba w całym roku podatkowym nie miała żadnych ulg czy odliczeń, to informacja podatkowa PIT-40A/11A jest traktowana jako rozliczenie roczne.

W sytuacji jednak, gdy emeryt lub rencista osiągnął w trakcie rozliczanego okresu dochody z innych źródeł np., z tytułu sprzedaży nieruchomości czy umowy zlecenia albo zdecyduje się na skorzystanie z odliczeń np. w ramach ulgi rehabilitacyjnej, zobligowany będzie do złożenia odpowiedniego dla danych dochodów formularza zeznania podatkowego. Ma na to czas do końca kwietnia – tak jak inni podatnicy

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

ul. Toruńska 3, 26-600 Radom
tel.: 48 365 31 00
fax: 48 331 84 48
e-mail: us1425@mz.mofnet.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Radomiu

ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom

Ulga Rehabilitacyjna

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, to możesz je uwzględnić przy obliczaniu podatku. 

WYDATKI UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZEŃ

 • Wydatki nielimitowane
  (odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota)

 • Wydatki limitowane
  (kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego

Wydatki nielimitowane – należą do nich wydatki poniesione na:

 •  adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 •  przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 •  zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 •  zakup wydawnictw i materiałów ( pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 •  odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 •  odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie w rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 •  opiekę pielęgniarską nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do I grupy inwalidztwa,
 •  opłacenie tłumacza migowego,
 •  kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych które nie ukończyły 25  roku życia,
 •  odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 •  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w zakresie wydatków nielimitowanych jest ich udokumentowanie. Oznacza to, że korzystając z odliczenia musimy posiadać dowód ich poniesienia. Dowodem takim może być faktura, rachunek, wpłata pocztowa lub dowód przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu oraz ile i za co zapłacił.

Wydatki limitowane – należą do nich wydatki poniesione na:

 •  opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa –  maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 •  utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 •  używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł.W przypadku ww. wydatków nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.
 •  leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100zł.

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content