|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Zdrowie

Web

NSZOZ "Olsztyńka"

ul. Olsztyńska 33a, 26-600 Radom

Usługa podlegająca uldze – konsultacje lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, zabiegi rehebilitacyjne
Wielkość ulgi – 15 %

ul. Aleksandrowicza 5, 26-600 Radom
tel.: 48 361 30 00
fax: 48 345 11 18
e-mail: szpital@wss.com.pl

Czytaj więcej

Działający od 1995 roku Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z. o.o. jest największym szpitalem w południowej części województwa mazowieckiego. Dysponuje 840 łóżkami, udziela świadczeń w 22 oddziałach szpitalnych, w których rocznie hospitalizowanych jest ok. 36 tys. pacjentów. Jako jedyny w tym obszarze Mazowiecki Szpital Specjalistyczny leczy pacjentów wymagających interwencji kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, diagnostyki i leczenia z zakresu onkologii klinicznej, chirurgii dziecięcej oraz otolaryngologii.

Pacjenci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych mają zapewnioną kontynuację leczenia w 29 przyszpitalnych poradniach specjalistycznych oraz kompleksowe zabezpieczenie diagnostyczno – terapeutyczne w miejscu lub
w ośrodkach, z którymi Szpital ma podpisane umowy lub porozumienia współpracy.

Szpital posiada blok operacyjny z dziewięcioma nowocześnie wyposażonymi salami operacjami.

Dążąc do zapewnienia pacjentom przebywającym w Szpitalu leczenia odpowiadającego najnowszym standardom medycyny, pracownicy przykładają szczególna wagę do kompleksowego leczenia pacjentów, nowoczesnej diagnostyki obrazowej oraz wszechstronnej rehabilitacji – neurologicznej, kardiologicznej oraz ogólnoustrojowej.

W Szpitalu został powołany BREAST UNIT – Zespół ds. leczenia raka piersi, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie: onkologii, chirurgii onkologicznej, radiologii, radioterapii, patomorfologii oraz rehabilitant i psycholog, którego zadaniem są multidyscyplinarne spotkania mające na celu omówienie możliwych opcji terapeutycznych dla pacjentek z nowotworem piersi. W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wykonywane są zabiegi oszczędzające pierś przy użyciu gammakamery, poprzedzone badaniem mammograficznym wykonywanym na nowoczesnym aparacie oraz biopsją węzła wartowniczego.

Oddział Kardiochirurgii Szpitala zapewnia leczenie operacyjne pacjentów z chorobami serca i wielkich naczyń, wykonując pełen zakres zabiegów kardiochirurgicznych w tym: pomostowanie tętnic wieńcowych (by-passy), zabiegi zapobiegające udarom związanym z migotaniem przedsionków, zastawki serca, zabiegi aorty wstępującej, chirurgia najczęstszych wad wrodzonych serca u ludzi dorosłych, wady zastawkowe serca, tętniaki oraz wady wrodzone serca.

Przy użyciu najnowocześniejszej aparatury medycznej tj. mikroskop operacyjny, aspirator ultradźwiękowy oraz neuronawigacja zespół lekarski Oddziału Neurochirurgii wykonuje zabiegi:

 •  implantacji pomp baklofenowych u pacjentów ze swastyką nie poddającą się rutynowemu leczeniu przeciwspastycznemu,
 •  implantacji stymulatorów rdzeniowych przy leczeniu bólu przewlekłego,
 •  leczenia spondylozy szyjnej ze wszczepieniem implantów międzykręgowych,
 •  biopsje stereotaktyczne w leczeniu nieoperacyjnym guzów mózgu
 •  leczenie pacjentów z guzami trudnodostępnymi

Większość zabiegów wykonywana jest na bijącym sercu (bez krążenia pozaustrojowego).

ul. Lekarska 4, 26-600 Radom
tel.: 48 361 51 00 
fax: 48 362 29 47

Czytaj więcej

Radomski Szpital Specjalistyczny poza akcją szczepień przeciwko grypie nie prowadzi specjalnie wyodrębnionej działalności służącej wyłącznie osobom w starszym wieku. Nie dysponuje zarówno oddziałem jak i placówką innego typu, nastawionymi na opiekę geriatryczną.

Niemniej osoby w starszym wieku korzystają ze świadczeń zdrowotnych we wszystkich oddziałach i poradniach dla dorosłych, funkcjonujących w strukturze szpitala.

Radomski Szpital Specjalistyczny posiada w swej strukturze 17 oddziałów szpitalnych + Noworodki i Zakład Opieki Długoterminowej. Stan łóżek rzeczywistych na dzień 31.07.2015r. wynosi: 537 + Noworodki i wcześniaki 26, Patologia Noworodka 12, Zakład Opieki Długoterminowej 30. Radomski Szpital Specjalistyczny dysponuje 25 stanowiskami dializacyjnymi.

W ramach lecznictwa zamkniętego szpital udziela świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym, w tym osobom starszym w zakresie reprezentowanych specjalności, w niżej wymienionych oddziałach szpitalnych:

 •  Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć,
 •  Oddział Kardiologiczny z Odcinkiem Jednego Dnia leczenia Stanów Nagłych,w Chorobach Układu Krążenia z Pracownią Elektroterapii  z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 •  Oddział Dializ z Odcinkiem Nefrologii,
 •  Oddział Dermatologiczny z Odcinkiem Dermatologii Jednego Dnia,
 •  Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
 •  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 •  Oddział Rehabilitacji z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
 •  Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Odcinkiem Jednego Dnia Leczenia Chorób Wątroby,
 •  Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Odcinkiem Chirurgii Ginekologicznej Jednego dnia,
 •  Oddział Chirurgii Ogólnej z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia,
 •  Oddział Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym Jednego dnia i Pracownią Terapii Wewnątrznaczyniowej im. Dr n. med. Tadeusza Chmielińskiego,
 •  Oddział Chirurgii szczękowo – Twarzowej z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia
 •  Oddział Ortopedyczno – Urazowy,
 •  Oddział Okulistyki z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia,
 •  Oddział Urologii z Odcinkiem Zabiegowym Jednego dnia z pracownią Litotrypsji im. Dr Zenona Wasilewskiego

Przeciętnie rocznie we wszystkich oddziałach szpitala hospitalizowanych jest blisko 26. 000 pacjentów z czego średnio osoby powyżej 60 roku życia stanowią nieco ponad 47% (na podstawie danych za rok 2014).

Radomski Szpital Specjalistyczny jest szpitalem wieloprofilowym z przewagą łóżek ostrych. Oddziały szpitalne są oddziałami o II stopniu referencyjności. rodzaj udzielanych świadczeń odpowiada zarówno posiadanemu stopniowi referencyjności, jak również pokrywa się z katalogami świadczeń szpitalnych stanowiącymi integralną część umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obejmuje świadczenia podstawowe w danych specjalnościach jak również specjalistyczne, min. świadczenia w zakresie kardiologii interwencyjnej (także ablacji), protezoplastyki (biodra, kolana) w ortopedii.

W niektórych specjalnościach Radomski Szpital Specjalistyczny obejmuje opieką pacjentów zamieszkujących Radom i powiaty radomski, w innych jak np., chirurgia naczyniowa, udziela świadczeń obejmujący obszar działania ościennych ZOZ-ów liczący blisko 700. 000 mieszkańców.

Działalność Radomskiego Szpitala Specjalistycznego prowadzona jest w oparciu
o umowy na świadczenie usług zdrowotnych zawarte z N.F.Z.

W zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego świadczenia udzielane są przede wszystkim mieszkańcom Radomia i powiatu radomskiego.

Świadczenia zdrowotne osobom dorosłym, w tym osobom w starszym wieku udzielane są w niżej wymienionych poradniach:

 •  Chirurgii Ogólnej
 •  Proktologicznej
 •  Chorób Naczyń
 •  Okulistycznej dla Dorosłych
 •  Jaskrowej
 •  Retinopatii Cukrzycowej
 •  Alergologicznej dla Dorosłych
 •  Diabetologicznej dla Dorosłych
 •  Endokrynologicznej dla Dorosłych
 •  Kardiologicznej dla Dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych
 •  Nefrologicznej dla Dorosłych
 •  Konsultacyjnej Szczepień  z Punktem Szczepień
 •  Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
 •  Chirurgii Stomatologicznej
 •  Ginekologiczno – Położniczej Konsultacyjnej,
 •  Reumatologicznej i Leczenia Osteoporozy,
 •  Skórno-Wenerologicznej
 •  Gastroenterologicznej dla Dorosłych im. Dr Janusza Zawadzkiego
 •  Hepatologicznej
 •  Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
 •  Neurologicznej dla Dorosłych z Pracownią EEG i EMG
 •  Neurochirurgicznej
 •  Ortopedycznej
 •  Otolaryngologicznej dla Dorosłych
 •  Urologicznej z Pracownią Litotrypsji
 •  Chorób Piersi i Profilaktyki Onkologicznej
 •  Rehabilitacji + Zakład Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, Pracownia Fizjoterapii
 •  Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowych dla Dorosłych
 •  Stomatologii Zachowawczej
 •  Protetyki Stomatologicznej

We wszystkich Poradniach radomskiego Szpitala Specjalistycznego udzielanych jest  rocznie przeciętnie ponad 210.000 porad.

Od wielu lat w okresie jesiennym prowadzona jest akcja szczepień przeciwko grypie
dla mieszkańców Radomia, którzy przekroczyli 65 rok życia. Akcja finansowana jest przez Gminę Miasta Radomia, a szczepienia prowadzone są w Poradni Konsultacyjnej Szczepień Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

W bieżącym roku akcja będzie kontynuowana, Gmina Radom przeznaczyła na ten cel 100.000 zł. Obecnie trwa w Szpitalu procedura zakupu szczepionek. Po jej zakończeniu zostaną podane do wiadomości Seniorów informacje, gdzie i kiedy będzie można się zaszczepić.

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom
tel.: 48 362 48 47
e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl

Czytaj więcej

1. Zakres świadczeń realizowanych przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu:

 •  ratownictwo medyczne
 •  nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 •  transport medyczny pod opieką personelu medycznego

2. Lokalizacja – nocna świąteczna opieka zdrowotna:

 •  Radom – Północ, ul. Tochtermana 1
 •  Radom – Południe, ul. Krychnowicka 1

3. Godziny pracy – nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

 •  dzień powszedni: 18:00 – 8:00
 •  dzień świąteczny całodobowo
 •  ratownictwo medyczne całodobowo

4. Numery telefonów:

 •  ratownictwo medyczne: 999, 112, osoby głuchonieme: tel./fax. 48 361 54 00
 •  nocna świąteczna opieka zdrowotna:

           – Radom – Północ 48 363 30 23

           – Radom – Południe 48 332 45 95

W przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możliwa jest wizyta w domu seniora lekarza lub pielęgniarki.

Prawa pacjenta

(wyciąg z ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.)

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo do :

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
 2. natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
 3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji  o stanie zdrowia pacjenta,  rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Pacjent ma prawo także żądać, aby lekarz nie udzielił mu tej informacji,
 4. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 5. zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji z nim związanych , a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,
 6. wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń przez lekarza lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania  albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 7. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności,
 8. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 9. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa,
 10. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami lub odmowy tego kontaktu. Pacjent ma prawdo dodatkowej opieki pielęgnacyjnej,
 11. opieki duszpasterskiej,
 12. dochodzenia swoich praw, skarg i zażaleń w stosunku do pracowników RSPR w Radomiu.

ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom
tel.: 48 362 62 76
e-mail: pytania@rckik.radom.pl

Czytaj więcej

Dawstwo krwi, jako czyn społecznie uznany za wysoce humanitarny, zostało docenione przez ustanowienie praw i przywilejów osób oddających krew w formie aktów prawnych:

1.Osobie, która oddała krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi” 

(podstawa prawna: Rdz 2, art. 6 ust. 1 ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz. U. z 1997r. Nr 106, poz.681 z późn. zm.)

2.Honorowy dawcy krwi otrzymuje legitymację „Honorowego Dawcy Krwi”, która jest wydana przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi

(podstawa prawna: Rdz 2, art. 7 ust. 1 ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz. U. z 1997r. Nr 106, poz.681 z późn. zm.)

3.Honorowemu dawcy krwi przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”:

 •  trzeciego stopnia:

– kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

– mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, 

 •  drugiego stopnia:

kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

– mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, 

 •  pierwszego stopnia:

– kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

– mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadaje Polski Czerwony Krzyż na pisemny wniosek jednostek organizacyjnych PCK, stowarzyszeń i klubów zrzeszających honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. Do wniosku dołącza się dokument wydany przez jednostkę publicznej służby krwi, potwierdzający oddanie określonej ilości krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników.

(podstawa prawna: Rdz 2, art. 6 ust. 2 pkt 1, 2 – ustawa o publicznej służbie krwi
z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz. U. z 1997r. Nr 106, poz.681 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz. 1324)

4. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników mogą być nadane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznakę tę nadaje Minister Zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek: Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi. Odznaka ta może być nadana tej samej osobie tylko raz.

5. Ilość przeliczonego składnika krwi na krew pełną  uprawniającą do korzystania z ulgowych, bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską oraz do otrzymania tytułów i odznak honorowych  wynika z obowiązujących przepisów w dniu pobrania donacji, tj.:

 •  donacje osocza i krwinek płytkowych pobrane do 14.10.1998r. zostają bez przeliczenia
 •  donacje osocza i krwinek płytkowych pobrane od 15.10.1998r. do 23.02.2006r. mają przelicznik:

      — 600ml osocza / 200ml krwi pełnej – kobiety

      — 600ml osocza / 180ml krwi pełnej – mężczyźni

      — 1 donacja krwinek płytkowych / 830ml krwi pełnej – kobiety

      — 1 donacja krwinek płytkowych / 660ml krwi pełnej – mężczyźni

      — 1 donacja krwinek płytkowych wraz z osoczem (OB) / 740ml krwi pełnej – mężczyźni

 •  donacje osocza i krwinek płytkowych pobrane od 24.02.2006r. do chwili obecnej:

      — 600ml osocza / 200ml krwi pełnej – kobiety i mężczyźni

      — 1 donacja krwinek płytkowych / 500 ml krwi pełnej – kobiety i mężczyźni.

(podstawa prawna: Rozporządzenie MZiOS z dnia 14 września 1998r. Dz. U. z 1998r., Nr 124, poz. 824, Zalecenie RCKiK w Radomiu –Dział Zapewnienia Jakości z dnia 19.01.2005r., Rozporządzenie MZ z dnia 19 stycznia 2006r. Dz.U. z 2006, Nr 21 poz. 163, Uchwała Nr 94/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04.04.2011r. załącznik nr 2 i 3).

6.     Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i świadczeń aptek za okazaniem ważnej legitymacji ZHDK.

(podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. – Rdz. 3, art. 43, ust. 1; art. 47c, Dz. U.
z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

7.     Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:

 •  mężczyźni po oddaniu 18 l krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników są uprawnieni do korzystania z biletu ulgowego w wysokości 1,50 złw komunikacji miejskiej w Radomiu na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym;
 •  kobiety po oddaniu 15 l krwi pełnej i mężczyźni po oddaniu 25 l krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Radomiu na podstawie imiennego biletu wolnej jazdy, wydanego przez MZDiK.

Ulgi dotyczą przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia.

(podstawa prawna: Uchwała Nr 94/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04.04.2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu)

Dodatkowo na podstawie porozumień międzygminnych o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, zawartych pomiędzy gminą Radom oraz przyległymi gminami Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Skaryszew i Zakrzew, na terenie tych gmin, na liniach 5, 6, 8, 14, 18, 23, 24 i 26 obowiązują takie same przepisy taryfowo-biletowe jak na terenie miasta Radomia.

W naszym Centrum można wykonać odpłatnie badania:

Cennik obowiązuje od dnia 02.01.2014r.

Cennik badań biochemicznych:

Cennik podstawowych badań analitycznych

Cennik badań immunohematologicznych

Cennik badań immunohematologicznych

Cennik badań wirusologicznych

Karta grupy krwi- KREWKART

Krewkart może uratować Ci życie!!!

Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi jest oficjalnym  dokumentem medycznym, honorowanym przez placówki Służby Zdrowia, na którym umieszczony zostaje wynik badania grupy krwi.

Karta wydana jest identyczną technologią jak nowy dowód osobisty. Idealnie komponuje się z dzisiejszymi dokumentami i innymi kartami kredytowymi czy bankomatowymi.

Koszt wydania Krewkart:

– osoby nie oddające krwi – 80 zł (razem z badaniami grupy krwi)

– dawcy, którzy oddali krew co najmniej 1 raz – 20 zł

– dawcy, którzy oddali krew co najmniej 2 razy – 10 zł

– dawcy, którzy oddali powyżej 30 litrów krwi honorowo – otrzymują kartę bezpłatnie

– osoby, które starają się o duplikat Krewkarty -20 zł

– dawcy nieaktywni – 20 zł

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

ul. Aleksandrowicza 5, 26-600 Radom
tel.: 48 345 15 94
fax: 48 333 20 23

Czytaj więcej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu jest partnerem wspierającym w działaniach na rzecz seniorów.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu dla potrzeb osób starszych udziela informacji w zakresie prozdrowotnego stylu życia, w tym:

 •  zdrowego i prawidłowego żywienia;
 •  bezpiecznych zachowań w życiu codziennym;
 •  wykonywania badań profilaktycznych;
 •  szczepień ochronnych.

Materiały edukacyjne są dostępne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu oraz na stronie: www.radom.psse.waw.pl zakładka „Promocja Zdrowia”.

Badania profilaktyczne i szczepienia ochronne zalecane Seniorom

I.                    Badania profilaktyczne

Systematyczne wykonywane badań profilaktycznych pozwala wcześnie wykryć rozwijającą się chorobę i wdrożyć szybko skuteczne leczenie. Dlatego należy pamiętać o regularnych kontrolach u swojego lekarza rodzinnego oraz wykonywaniu badań zalecanych przez niego, w tym m.in.: morfologia, mocz, badania poziomu cukru, badania EKG, RTG klatki piersiowej i badania w kierunku osteoporozy. Podczas wizyty u lekarza warto zapytać o szczepienia zalecane dla dorosłych, zwłaszcza Seniorów.

II.                 Szczepienia ochronne

Szczepienia przeciwko grypie

Odporność organizmu Seniorów wraz z upływem lat staje się coraz niższa. Dlatego specjaliści zalecają szczepienie przeciwko grypie, aby zapobiec poważnym powikłaniom zdrowotnym, jakie ta choroba może pociągać za sobą w podeszłym wieku. Warto sprawdzić, czy w miejscu zamieszkania nie ma akcji bezpłatnego szczepienia dla Seniorów, wówczas po zbadaniu przez lekarza uzyskamy możliwość darmowego zaszczepienia się. Szczepienie chroni nie tylko przed uciążliwymi objawami grypy, ale także przed jej groźnymi powikłaniami. Jeśli już zaobserwowaliśmy u siebie objawy grypy, nie leczymy jej na własną rękę, tylko natychmiast udajmy się do lekarza. Zaniepokoić powinny nas następujące objawy: gorączka, kaszel, ból gardła, katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem, bóle mięśniowe i stawowe, ból głowy, dreszcze, czasem też wymioty i biegunka.

Szczepienia przeciwko wirusowemu  zapaleniu wątroby typu B (tzw. „żółtaczka wszczepienna”)

Jest to jedna z najpoważniejszych chorób zakaźnych. Do zakażenia może dojść przez zakażoną krew lub inne płyny ustrojowe. Można się przed nią zabezpieczyć poprzez szczepienie. Jest to szczególnie ważne przed zabiegami operacyjnymi, badaniami diagnostycznymi lub u osób przewlekle chorych. Aby         w pełni chronić się przed zakażeniem należy przyjąć w określonych odstępach czasu 3 dawki szczepionki.

Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Prowadząc aktywny tryb życia –piesze wycieczki, spacery do parku, do lasu, np. na grzyby, warto zabezpieczyć się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Choroba ta może być wynikiem ukłucia przez kleszcza. U osób po 60. r. ż. istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie miała ciężki przebieg. Można jej zapobiegać poprzez szczepienie w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu.

Szczepienie przeciwko zakażeniom pneumokokowym

Wiek powyżej 50 lat, wnuki do 5 r. ż. a także przewlekłe choroby serca, płuc, wątroby, nerek, czy zaburzenia odporności sprzyjają zakażeniom bakteriami z grupy pneumokoków (np. pneumokokowemu zapaleniu płuc). Dostępne są szczepionki, które chronią przed tymi groźnymi zakażeniami, warto zapytać o nie przy najbliższej wizycie u lekarza.

Szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi

Szczepienia podstawowe przeciwko tężcowi zalecane jest osobom niezaszczepionym w przeszłości, a przypominające zaszczepionym wcześniej podstawowo, zwłaszcza Seniorom, którzy ze względu na swoją aktywność są narażeni na tężec, np. lubiącym prace w ogrodzie, na działce, czy przy hodowli zwierząt, a także wycieczku terenowe. Zwykle podaje się w takich sytuacjach szczepionkę tężcowo-błoniczą, a Seniorom, którzy mają lub niedługo będą mieli bliski kontakt z wnukami, zwłaszcza w wieku poniżej 12 miesięcy, zaleca się podanie szczepionki tężcowo-błoniczo-krztuścowej, jak również w związku ze zwiększoną zapadalnością w ostatnich dwu latach na krztusiec wśród młodzieży i osób dorosłych. Takie szczepienie zabezpiecza przed zachorowaniem osobę szczepioną, a także zmniejsza ryzyko zachorowania na krztusiec o ciężkim przebiegu u niemowląt (tzw. strategia „kokonu”).

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content