|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Kto i kiedy musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Kto i kiedy musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu zgodnie z art. 6m składają do Prezydenta Miasta Radomia deklarację, w której określają opłatę zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Radomiu metodą i stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z w/w ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród w/w obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklarację lub mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji. W takim przypadku umowę należy dołączyć do deklaracji.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.

Deklarację należy złożyć w terminie:

· 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

·  do 10-tego dnia kolejnego miesiąca od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content