|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Kto i kiedy musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Kto i kiedy musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu zgodnie z art. 6m składają do Prezydenta Miasta Radomia deklarację, w której określają opłatę zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Radomiu metodą i stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z w/w ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród w/w obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklarację lub mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji. W takim przypadku umowę należy dołączyć do deklaracji.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.

Deklarację należy złożyć w terminie:

· 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

·  do 10-tego dnia kolejnego miesiąca od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

NA CZASIE

Więcej pieniędzy dla Radomia z budżetu państwa

27 lutego 2024

Nie żyje prof. Jerzy Jarzębski

27 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

26 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content