|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością

Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością

Ogólne informacje o programie

W dniu 27 sierpnia 2018 r. została przyjęta Uchwała Nr 723/2018 Rady Miejskiej w Radomiu sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością. Program adresowany jest do rodzin osoby z niepełnosprawnością zamieszkujących pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego jeżeli umieszczona w nich jest osoba z niepełnosprawnością.

Podstawowymi celami programu są:

 •  wzmocnienie aktywności społecznej i poprawy jakości życia radomskich rodzin z osobą z niepełnosprawnością,
 •  ułatwienie dostępu do edukacji, sportu, dóbr kultury i usług na terenie miasta Radomia,
 •  poszerzenia możliwości spędzania wolnego czasu rodzin osoby z niepełnosprawnością,
 •  potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg, zniżek i preferencji oferowanych przez uczestniczące w Programie podmioty

W/w Program, jako element polityki społecznej realizowany przez Gminę Miasta Radomia, to nowe rozwiązanie skierowane do Rodzin osoby z  niepełnosprawnością, który pomoże poprawić warunki życia tym Rodzinom a poprzez wdrożenie systemu ulg, zniżek i preferencji przyczyni się do podniesienia aktywności społecznej.

            Wprowadzenie Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”   podyktowana jest wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych, a także oczekiwaniami osób zrzeszonych oraz działających w środowisku lokalnym w obszarze osób              z niepełnosprawnością.

Komu przysługuje „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”

Każdej rodzinie zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, zamieszkujące z osobą z niepełnosprawnością pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, niezależnie od sytuacji materialnej oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego, jeżeli umieszczona w nich jest osoba z niepełnosprawnością;

Jak otrzymać „Kartę Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”

Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności Karty może złożyć:

1) pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel ustawowy lub jej

kurator;

2) rodzic osoby z niepełnosprawnością;

3) opiekun prawny osoby z niepełnosprawnością;

4) osoba prowadząca rodzinny dom wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych

dzieci;

5) rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci;

6) dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) w godzinach 7.30-15.30

Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) oraz poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 36 20 290, 48 36 20 942, lub adresem e-mail: zdrowie@umradom.pl

Niezbędne dokumenty

Do wniosku o wydanie Karty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Dowód osobisty pełnoletnich członków rodziny osoby z niepełnosprawnością do wglądu,
 2. W przypadku osoby z niepełnosprawnością do ukończenia 16-go roku życia kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 16-go roku życia kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo ze wskazaniem na konieczność stałego współudziału „na co dzień” opiekuna tej osoby w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 3. W przypadku rodzin zastępczych zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające umieszczenie osoby z niepełnosprawnością orazrodzeństwa w rodzinie zastępczej oraz datę ich umieszczenia w rodzinie zastępczej,
 4. W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające umieszczenie osoby z niepełnosprawnością oraz rodzeństwa w rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz datę ich umieszczenia w rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 5. W przypadku osoby z niepełnosprawnością oraz rodzeństwa, które osiągnęły pełnoletność, a nadal przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej,
 6. postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego lub kuratora.

Odbiór „Karty Rodzina Osoby z Niepełnosprawnością „

Prezydent Miasta Radomia wydaje Karty w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku po weryfikacji uprawnień do jej uzyskania.

 1. 1. Wniosek o przedłużenie terminu ważności Karty można złożyć nie wcześniej niż dwa miesiące przed końcem okresu ważności Karty. Obowiązuje wzór wniosku stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia w dniu składania wniosku braków formalnych należy je uzupełnić w terminie odbioru Karty. W przypadku nie uzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana. Karta jest własnością Gminy Miasta Radomia
 3. Poodbiór „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) w godzinach 7.30-15.30.
 4. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej Karty.

7.Karty będą wydawane bezpłatnie dla każdego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością w formie Karty zawierającej numer Karty, imię i nazwisko osoby uprawnionej, termin ważności Karty oraz hologram.

 1. Z ulg, zniżek i preferencji objętych Programem może skorzystać cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie.
 2. Odbiór Kart następuje przez Wnioskodawcę lub osobę pełnoletnią widniejącą na wniosku w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

O terminie odbioru Wnioskodawca zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku braku adresu e-mail lub telefonu informacja zostanie przesłana na adres zamieszkania.

 1. Katalog ulg, zwolnień i preferencji będzie na bieżąco aktualizowany i poszerzany o nowe instytucje publiczne, podmioty komercyjne i organizacje pozarządowe będące partnerami Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.
Wpisy Date Range

Katalog ulg, zniżek i preferencji

Deklaracja przystąpienia do programu
Zarządzenie Nr 3260/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 04 września 2018r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania ,,Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.
Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”
Informacje dla instytucji przystępujących do programu
Oświadczenie o utracie-zniszczeniu karty
UCHWAŁA NR 723/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”
WNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI „KARTY RODZINY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
Wzór karty

Kategoria: Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content