|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Informacja o warunkach udzielania pomocy w formie Stypendium Szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Informacja o warunkach udzielania pomocy w formie Stypendium Szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

4 września 2023


    Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie miasta Radomia (Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 284/2012  z dnia 27 lutego 2012 r. – t. j. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 6486 z późn. zm.):

  Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134, lub przesłać za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 oraz na stronie www.bip.mops.radom.pl.
Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium lub udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia. Wniosek taki winien być złożony na odrębnym druku, niezależnie od wniosku złożonego na uczniów niepełnoletnich.
Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. Dzień 15.09.2023 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku gdy:
– Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, np. takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp.
– Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

  Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać od 01.10.2023 r. do 15.10.2023 r. Dzień 15.10.2023 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.  Przyjęcie wniosku po terminie może nastąpić na warunkach określonych powyżej.
Stypendia szkolne przysługują:
– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji  obowiązku nauki,
– słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do  czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

Stypendium szkolne nie przysługuje: – uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasta Radomia.

STYPENDIUM SZKOLNE podstawa prawna art. 90d ustawy o systemie oświaty
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto.

  Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomia stypendium szkolne udziela się w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, niewykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak: – zajęcia z języka obcego
–    zajęcia plastyczne
–    zajęcia muzyczne
–    inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą – w tym zajęcia sportowe.
–    częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołęlub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym.
2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym m.in. takiej jak:
–    podręczników szkolnych,
–    książek i wydawnictw służących uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia,
–    tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów i innegowyposażenie szkolnego,
–    stroju gimnastycznego, butów sportowych oraz dresów,
–    sprzętu komputerowego i oprogramowania,
–    sprzętu muzycznego,
–    abonamentu internetowego,
–    mebli edukacyjnych ( np. biurko, krzesło, lampka na biurko),
–    okularów korekcyjnych,
–    innych pomocy naukowych służących celom edukacyjnym.
3)    W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów stypendiummoże być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, zakwaterowanie)
4)    stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeliorgan przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych powyżej nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach wymienionych powyżej nie jest celowe
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty tego zasiłku.
–    dochód na na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 70% do 100% kryterium dochodowego –wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 80% do 110% kwoty zasiłku rodzinnego,
–    dochód na na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 40% do 70% kryterium dochodowego –wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 111% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego,
–    dochód na na osobę w rodzinie ucznia wynosi poniżej 40% kryterium dochodowego – wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 151% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego,

Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.


DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
  Zgodnie z § 5 ust. 1a Regulaminu w przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie rzeczowej Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia imiennych rachunków (faktur) lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Wypłata przyznanego stypendium następuje do wysokości udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne (§ 5 ust. 1b Regulaminu).
W przypadku udzielenia stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o tym, ze wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne, a po wypłaceniu stypendium przedstawi imienne rachunki (faktury) lub inne dokumenty potwierdzające wydatkowanie go na cele edukacyjne  (§ 5 ust. 3 Regulaminu).
Powyższe wydatki na rok szkolny 2023/2024 powinny być dokonane w okresie od 01/07/2023 r. do 30/06/2024 r. Wydatki na zakup biletów autobusowych oraz opłaty za internet powinny być dokonane w okresie od 01/09/2023 r. do 30/06/2024 r.

WSTRZYMANIE, COFNIĘCIE, NAŁOŻENIE OBOWIĄZKU ZWROTU STYPENDIUM
  Stypendium może być wstrzymane lub cofnięte jeżeli doszło do utraty uprawnień do jego otrzymywania.     
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
W przypadku stwierdzenia, że stypendium zostało nienależnie pobrane, zostaje nałożony obowiązek jego zwrotu.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Jeżeli osoba zobowiązana do dokonania rozliczenia stypendium przyznanego w formie pieniężnej nie dopełniła tego obowiązku, i nie udokumentowała wydatkowania stypendium na cele edukacyjne zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia nakładany jest obowiązek zwrotu stypendium.

NA CZASIE

Budżet Obywatelski 2025. W poniedziałek wyniki głosowania

19 lipca 2024

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

19 lipca 2024

Będzie bezpiecznej. Nowe oświetlenie na ulicy Zakopiańskiej gotowe

17 lipca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content