|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rewitalizacja – Ożywiamy Śródmieście

Rewitalizacja – Ożywiamy Śródmieście

 

Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032 za 2023 rok. Program w 2023 roku był realizowany od 28 sierpnia, kiedy to została przyjęta uchwała w tej sprawie https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/63825,Uchwala-nr-C9582023-w-sprawie-przyjecia-Gminnego-Programu-Rewitalizacji-Miasta-R.html do końca roku. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. rewitalizacji, działający w Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz Komitet Rewitalizacji, który jest organem doradczo-opiniodawczy Prezydenta Miasta Radomia. Poniżej publikujemy tekst sprawozdania za 2023 rok.

 

Sprawozdanie GPR 2023 09.05.2024

 

 

Jak można ozdobić starą kurtkę, by znów stała się atrakcyjnym okryciem? O tym opowie Pani Hanna Kołodziejczyk podczas kolejnego wydarzenia „Książka, ciuszek, czy komóra – wymień u Deskura” 11 maja w godz. 15-18 w Instytut Miejski – Kamienica Deskurów. Ta młoda, zdolna Radomianka podzieli się z uczestnikami metodami zdobienia ubrań, opowie, jakich materiałów użyć i co zrobić, by zdobienia były trwałe. Natomiast członkowie Zielona Akcja Radom – Stowarzyszenie poprowadzą warsztaty robienia zabawek z materiałów z recyklingu. Przecież zbliża się Dzień Dziecka 🙂 Zapraszamy Państwa serdecznie 🙂🙂🙂🙂Zasady udziału w wydarzeniu, w ramach którego można oddać lub wymienić rzeczy, których już nie używamy (książki, ubrania, drobny sprzęt AGD, zabawki) określa regulamin https://bip.radom.pl/…/64936,Nr-50422023-w-sprawie…

 

 

 

 

Pan Tomasz Mizera, zgłoszony przez Bussines Centre Club Loża Radomska jest przewodniczącym Komitetu Rewitalizacji wybranego na pierwszą, czteroletnią kadencję. W składzie KR są również inni przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji je zrzeszających – Pan Jarosław Gajda oraz Pan Jarosław Kowalik, reprezentanci mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości, a także organów doradczych Prezydenta Miasta Radomia. Zgodnie z Uchwałą Nr CIV/989/2023 Rady Miejskiej W Radomiu z dnia 30 października 2023 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Radomia, przewodniczącego KR wskazuje Prezydent Miasta Radomia. Pierwsze posiedzenie Komitetu, zwołane przez Prezydenta Miasta Radomia, odbędzie się w ciągu 30 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników naboru do KR – opublikowania Zarządzenia Nr 5316/2024 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na I kadencję https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/66086,Nr-53162024-w-sprawie-powolania-Komitetu-Rewitalizacji-na-I-kadencje.html

 

 

 

 

Trwa nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji Miasta Radomia. Szczegóły w ogłoszeniu pod linkiem

https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/65265,Nr-51552024-w-sprawie-ogloszenia-naboru-uzupelniajacego-na-Czlonkow-do-Komitetu-.html

 

 

 

Nietrafione prezenty, przeczytane książki czy inne, już nie ulubione, ale nadające się do użytku, przedmioty można będzie oddać lub się zamienić – w każdą drugą sobotę miesiąca zapraszamy na patio Instytut Miejski – Kamienica Deskurów. Start 13 stycznia o godz. 15. Podczas wydarzenia członkowie Zielona Akcja Radom – Stowarzyszenie pokażą, co można zrobić z odpadów. Zapraszamy i zachęcamy do przejrzenia szaf i biblioteczek 😊Zasady udziału w wydarzeniu określa regulamin znajdujący się pod linkiem https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/64936,Nr-50422023-w-sprawie-ustalenia-Regulaminu-cyklicznego-wydarzenia-spolecznego-po.html

 

 

 

Do 27 grudnia 2023 roku trwa nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Miasta Radomia. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z władzami miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Radomia. Do pracy w komitecie zapraszamy mieszkańców podobszarów rewitalizacji (Starego Miasta i Miasta Kazimierzowskiego, Śródmieście I i II oraz Glinic, mapa granic podobszarów znajduje się pod linkiem http://mapy.gis.umradom.pl/lm/index.php/view/map/?repository=spoledu&project=REWITALIZACJA ), mieszkańców spoza obszaru, ale także przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Będą w nim pracować również reprezentanci organów doradczych i konsultacyjnych Gminy Miasta Radomia, Rady Miejskiej w Radomiu oraz Młodzieżowej Rady Miasta Radomia.  Szczegóły naboru wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się w ogłoszeniu https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/64948,Nr-50472023-w-sprawie-ogloszenia-naboru-na-Czlonkow-do-Komitetu-Rewitalizacji-Mi.html

Osoby zainteresowane pracami w komitecie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 8 grudnia o godz. 17 na patio Kamienicy Deskurów, ul. Rynek 15 w Radomiu. Informacje na temat naboru można uzyskać również pod nr tel. 48 36 20 777, 48 36 20 161 lub wysyłając pytanie na adres mailowy rewitalizacja@umradom.pl

 

 

 

Zapraszamy na spotkanie poświęcone finansowaniu projektów rewitalizacyjnych z dotacji Unii Europejskiej, ale również za pomocą niskooprocentowanych pożyczek. Odbędzie się ono 8 grudnia 2023 roku o godz. 17 na patio Instytut Miejski – Kamienica Deskurów. Będą w nim uczestniczyć eksperci Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Konkursy na projekty rewitalizacyjne są zaplanowane na pierwszy kwartał 2024 roku. Projekty te muszą wynikać z aktualnego Gminnego Programu Rewitalizacji, wpisanego do wykazu programów prowadzonego przez samorząd województwa. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032 znajduje się w tym wykazie https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja/…, co daje możliwość aplikowania o dotacje na zaplanowane w programie projekty.
Spotkanie będzie poświęcone również naborowi do Komitetu Rewitalizacji, który ma zostać powołany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu https://bip.radom.pl/…/64547,Uchwala-nr-CIV9892023-w…

 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji z pozytywną opinią Marszałka

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023 -2032 zostanie wpisany do wykazu programów w Województwie Mazowieckim. To oznacza możliwość ubiegania się o fundusze unijne na rewitalizację dla podmiotów, których projekty znalazły w radomskim programie.
Po uchwaleniu GPR 28 sierpnia 2023 roku, został skierowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wpisanie dokumentu do wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 27 października UMWM powiadomił o pozytywnej ocenie radomskiego programu. To oznacza, że zostanie on umieszczony w wykazie, a podmioty, których projekty są w radomskim GPR będą mogły aplikować o dotacje Unii Europejskiej na rewitalizację.
Jak wynika z harmonogramu naboru wniosków, konkursy dotyczące rewitalizacji obszarów zdegradowanych są zaplanowane w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku Przypomnijmy, że prywatni przedsiębiorcy, organizacje społeczne, właściciele i zarządcy nieruchomości oraz Gmina Miasta Radomia zgłosili do Gminnego Programu Rewitalizacji ponad 70 przedsięwzięć. Dotyczą one rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz ochrony, rozwoju i promowania dziedzictwa kulturowego.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/63825,Uchwala-nr-C9582023-w-sprawie-przyjecia-Gminnego-Programu-Rewitalizacji-Miasta-R.html

 

 

Ponad 70 projektów o wartości ponad 860 mln zł. znajduje się w uchwalonym Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032. Program wyznacza zakres rewitalizacyjnych przedsięwzięć, jest też furtką do ubiegania się o dotacje unijne.

Prace nad programem trwały dwa lata. W pierwszym etapie na podstawie szczegółowej diagnozy sytuacji w mieście, na podstawie 30 wskaźników odnoszących się do sfer społecznej,  gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej wskazano w mieście obszar zdegradowany, a w jego obrębie teren, na którym są skumulowane negatywne zjawiska, a jednocześnie jest on istotny dla rozwoju miasta, czyli obszar rewitalizacji. Składa się z pięciu podobszarów – Piotrówka (obszar niezamieszkany), Stare Miasto i Miasto Kazimierzowskie, Śródmieście I, Śródmieście II, Glinice. Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię ok. 532 ha (4,8% powierzchni miasta) i jest zamieszkany przez 27 803 osób (14,3% mieszkańców miasta).
Dla tego właśnie obszaru został opracowany program rewitalizacji. Aby wyprowadzić ten teren z sytuacji kryzysowej, gmina przeprowadziła otwarty nabór na projekty rewitalizacyjne, które mają złagodzić lub rozwiązać zdiagnozowane problemy.
W jego trakcie zostało zgłoszonych ponad 70 różnego rodzaju projektów. Ich realizatorami będzie zarówno Gmina Miasta Radomia i jej jednostki, ale także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe czy właściciele nieruchomości. Wśród projektów gminy są m.in. zagospodarowanie Parku Kulturowego Stary Radom, remont płyty rynku, przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/pl. Jagielloński.

Wartość wszystkich przedsięwzięć to ponad 860 mln zł, z czego, jak założono prawie 540 mln zł będzie pochodzić z dotacji Unii Europejskiej. Posiadanie gminnego  programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o fundusze UE na rewitalizację – na etapie ubiegania się o dotację, eksperci oceniający projekt weryfikują, czy wynika on z GPR wpisanego do wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez samorząd województwa. Kolejnym więc krokiem
po uchwaleniu programu, jest przygotowanie i złożenie wniosku o wpisanie radomskiego GPR do tego wykazu.

Następnym, wynikającym z ustawy o rewitalizacji, etapem jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli i zarządców nieruchomości) z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla prezydenta miasta.

https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/63825,Uchwala-nr-C9582023-w-sprawie-przyjecia-Gminnego-Programu-Rewitalizacji-Miasta-R.html

 

 

 

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Radomia. Trwały od dnia 29.06.2023 r. do dnia 28.07.2023. Lada dzień będzie gotowe sprawozdanie z ich przebiegu oraz raport wskazujący uwagi zgłoszone w konsultacjach. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu uchwały uwzględniającego uwagi w konsultacji pod obrady Rady Miejskiej, a następnie ogłoszenie naboru członków Komitetu.

 

 

 

 

Do 31 lipca został przedłużony nabór  przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia.

Zgłaszane przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i innych interesariuszy rewitalizacji przedsięwzięcia powinny wpisywać się w cele:

  1. Poprawa warunków zamieszkania(w tym m.in. poprawa stanu technicznego i termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej, poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprawa jakości więzi sąsiedzkich)
  2. Aktywizacja społeczno-gospodarcza(w tym m.in. aktywizacja osób nieaktywnych na rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, integracja społeczna, wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój oferty edukacyjnej, wsparcie rozwoju działalności gospodarczych w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej, rozwój oferty przemysłu czasu wolnego, w tym wolontariatu)
  3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy(w tym m.in. prace modernizacyjne, restauratorskie i konserwatorskie w obiektach zabytkowych, porządkowanie przestrzeni publicznych, adaptacje istniejącej zabudowy na nowe funkcje, poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej)
  4. Poprawa jakości środowiska naturalnego(w ty m.in. organicznie niskiej emisji, rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, poprawa odporności miasta na zmiany klimatu, poprawa mobilności miejskiej).

Lokalizację przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji może ułatwić mapa z zaznaczonymi granicami obszaru http://mapy.gis.umradom.pl/lm/index.php/view/map/?repository=spoledu&project=REWITALIZACJA

 

Na Państwa propozycje czekamy do końca lipca – należy je składać na załączonym formularzu, który należy wysłać (skan podpisanego formularza) na adres rewitalizacja@umradom.pl lub dostarczyć wypełniony formularz do Biura Rewitalizacji, ul. Rynek 1, pokój nr 7. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Biura Rewitalizacji (48 36 20 777, 48 36 20 161). Aby pomóc Państwu w wypełnieniu formularza, zapraszamy na dyżur w Kamienicy Deskurów 6 lipca w godz. 16.30-18 (recepcja).

 

 

 

 

Spacer badawczy w związku z naborem przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032 odbył się 19 i 20 czerwca 2022 roku. Jego celem było zapewnienie udziału w procesie planowania rewitalizacji interesariuszy procesu  – mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, podmiotów społecznych i gospodarczych, a w szczególności podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji. 

Trasa spaceru wiodła od grodziska Piotrówka, które Gmina Miasta Radomia planuje uczynić miejscem przyjaznym dla odwiedzających, zainteresowanych historią, ale także ceniących aktywny wypoczynek. Kolejnym etapem spaceru były: Stare Miasto, a następnie Miasto Kazimierzowskie, Śródmieście i fragment Glinic.

Spacer był okazją do przedyskutowania propozycji przedsięwzięć z ekspertami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

 

 

 

 

25 kwietnia 2022

Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę Nr LXXVII/712/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie przyjęcia uchwały nr LXXVII/712/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032.

Link do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu

 

 

Rada Miejska w Radomiu w dniu 28 marca 2022 roku podjęła uchwałę Nr LXXVI/685/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia. Uchwała weszła w życie 14 kwietnia 2022 roku.

Link do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia podlegał konsultacjom społecznym wdniach 3 stycznia-5 lutego 2022 roku. Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. 2021 poz. 485).  Link do informacji o procesie konsultacji społecznych: https://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/56487,Konsultacje-spoleczne-projektu-Uchwaly-w-sprawie-granic-sposobu-wyznaczenia-obsz.html

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

 

 

 

Informacja dla właścicieli o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji w związku z prawem pierwokupu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Załatw sprawę Link do Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Link do mapy w miejskim systemie informacji przestrzennej przedstawiającej zasięg obszaru rewitalizacji

 

Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę nr LXXVI/686/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr 346/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”.

Link do uchwały

zasady_naboru_przedsiewziec_rewitalizacy_1 formularz_zgloszenia_przedsiewziecia_rew gpr_radom_problemy_or formularz_zgloszenia_przedsiewziecia_rew

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z realizacji „Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”.

sprawozdanie_z_realizacji_programu_rewit

Aktualności
Program
Zasady naboru przedsięwzięć
Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Problemy obszaru rewitalizacji do ujęcia w opisie przedsięwzięć
Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego - wersja edytowalna

Kategoria: Rewitalizacja – Ożywiamy Śródmieście

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content