|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rewitalizacja – Ożywiamy Śródmieście

Rewitalizacja – Ożywiamy Śródmieście

 

Szanowni Państwo,

Ponad 70 projektów o wartości ponad 860 mln zł. znajduje się w uchwalonym Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032. Program wyznacza zakres rewitalizacyjnych przedsięwzięć, jest też furtką do ubiegania się o dotacje unijne.

Prace nad programem trwały dwa lata. W pierwszym etapie na podstawie szczegółowej diagnozy sytuacji w mieście, na podstawie 30 wskaźników odnoszących się do sfer społecznej,  gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej wskazano w mieście obszar zdegradowany, a w jego obrębie teren, na którym są skumulowane negatywne zjawiska, a jednocześnie jest on istotny dla rozwoju miasta, czyli obszar rewitalizacji. Składa się z pięciu podobszarów – Piotrówka (obszar niezamieszkany), Stare Miasto i Miasto Kazimierzowskie, Śródmieście I, Śródmieście II, Glinice. Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię ok. 532 ha (4,8% powierzchni miasta) i jest zamieszkany przez 27 803 osób (14,3% mieszkańców miasta).
Dla tego właśnie obszaru został opracowany program rewitalizacji. Aby wyprowadzić ten teren z sytuacji kryzysowej, gmina przeprowadziła otwarty nabór na projekty rewitalizacyjne, które mają złagodzić lub rozwiązać zdiagnozowane problemy.
W jego trakcie zostało zgłoszonych ponad 70 różnego rodzaju projektów. Ich realizatorami będzie zarówno Gmina Miasta Radomia i jej jednostki, ale także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe czy właściciele nieruchomości. Wśród projektów gminy są m.in. zagospodarowanie Parku Kulturowego Stary Radom, remont płyty rynku, przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/pl. Jagielloński.

Wartość wszystkich przedsięwzięć to ponad 860 mln zł, z czego, jak założono prawie 540 mln zł będzie pochodzić z dotacji Unii Europejskiej. Posiadanie gminnego  programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o fundusze UE na rewitalizację – na etapie ubiegania się o dotację, eksperci oceniający projekt weryfikują, czy wynika on z GPR wpisanego do wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez samorząd województwa. Kolejnym więc krokiem
po uchwaleniu programu, jest przygotowanie i złożenie wniosku o wpisanie radomskiego GPR do tego wykazu.

Następnym, wynikającym z ustawy o rewitalizacji, etapem jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli i zarządców nieruchomości) z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla prezydenta miasta.
Uchwała w sprawie zasad powołania i pracy komitetu będzie skierowana na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Radomia. Trwały od dnia 29.06.2023 r. do dnia 28.07.2023. Lada dzień będzie gotowe sprawozdanie z ich przebiegu oraz raport wskazujący uwagi zgłoszone w konsultacjach. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu uchwały uwzględniającego uwagi w konsultacji pod obrady Rady Miejskiej, a następnie ogłoszenie naboru członków Komitetu.

 

Do 31 lipca został przedłużony nabór  przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia.

Zgłaszane przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i innych interesariuszy rewitalizacji przedsięwzięcia powinny wpisywać się w cele:

  1. Poprawa warunków zamieszkania(w tym m.in. poprawa stanu technicznego i termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej, poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprawa jakości więzi sąsiedzkich)
  2. Aktywizacja społeczno-gospodarcza(w tym m.in. aktywizacja osób nieaktywnych na rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, integracja społeczna, wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój oferty edukacyjnej, wsparcie rozwoju działalności gospodarczych w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej, rozwój oferty przemysłu czasu wolnego, w tym wolontariatu)
  3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i stanu zabudowy(w tym m.in. prace modernizacyjne, restauratorskie i konserwatorskie w obiektach zabytkowych, porządkowanie przestrzeni publicznych, adaptacje istniejącej zabudowy na nowe funkcje, poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej)
  4. Poprawa jakości środowiska naturalnego(w ty m.in. organicznie niskiej emisji, rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, poprawa odporności miasta na zmiany klimatu, poprawa mobilności miejskiej).

Lokalizację przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji może ułatwić mapa z zaznaczonymi granicami obszaru http://mapy.gis.umradom.pl/lm/index.php/view/map/?repository=spoledu&project=REWITALIZACJA

Na Państwa propozycje czekamy do końca lipca – należy je składać na załączonym formularzu, który należy wysłać (skan podpisanego formularza) na adres rewitalizacja@umradom.pl lub dostarczyć wypełniony formularz do Biura Rewitalizacji, ul. Rynek 1, pokój nr 7. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Biura Rewitalizacji (48 36 20 777, 48 36 20 161). Aby pomóc Państwu w wypełnieniu formularza, zapraszamy na dyżur w Kamienicy Deskurów 6 lipca w godz. 16.30-18 (recepcja).

Spacer badawczy w związku z naborem przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032 odbył się 19 i 20 czerwca 2022 roku. Jego celem było zapewnenie udzial w procesie planowania rewitalizacji interesariuszy procesu  – mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, podmiotów społecznych i gospodarczych, a w szczególności podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji. 

Trasa spaceru wiodła od grodziska Piotrówka, które Gmina Miasta Radomia planuje uczynić miejscem przyjaznym dla odwiedzających, zainteresowanych historią, ale także ceniących aktywny wypoczynek. Kolejnym etapem spaceru były: Stare Miasto, a następnie Miasto Kazimierzowskie, Śródmieście i fragment Glinic.

Spacer był okazją do przedyskutowania propozycji przedsięwzięć z ekspertami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

25 kwietnia 2022

Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę Nr LXXVII/712/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie przyjęcia uchwały nr LXXVII/712/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032.

Link do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu

Rada Miejska w Radomiu w dniu 28 marca 2022 roku podjęła uchwałę Nr LXXVI/685/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia. Uchwała weszła w życie 14 kwietnia 2022 roku.

Link do uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia podlegał konsultacjom społecznym wdniach 3 stycznia-5 lutego 2022 roku. Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. 2021 poz. 485).  Link do informacji o procesie konsultacji społecznych: https://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/56487,Konsultacje-spoleczne-projektu-Uchwaly-w-sprawie-granic-sposobu-wyznaczenia-obsz.html

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Informacja dla właścicieli o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji w związku z prawem pierwokupu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Załatw sprawę Link do Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Link do mapy w miejskim systemie informacji przestrzennej przedstawiającej zasięg obszaru rewitalizacji

Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę nr LXXVI/686/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr 346/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”.

Link do uchwałyzasady_naboru_przedsiewziec_rewitalizacy_1 formularz_zgloszenia_przedsiewziecia_rew gpr_radom_problemy_or formularz_zgloszenia_przedsiewziecia_rew

Aktualności
Program
Zasady naboru przedsięwzięć
Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
Problemy obszaru rewitalizacji do ujęcia w opisie przedsięwzięć
Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego - wersja edytowalna

Kategoria: Rewitalizacja – Ożywiamy Śródmieście

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content